Nieuws

Week van de Pleegzorg

naamloos

Van 1 november t/m 8 november 2017 wordt voor de derde keer de ‘Week van de Pleegzorg’ georganiseerd. Het doel van deze actieweek is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In deze week worden in heel het land uiteenlopende activiteiten georganiseerd door de pleegzorgaanbieders. Een belangrijk onderdeel vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven: “pleegouders werven pleegouders”, in het kader van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’.

Kenter Pleegzorg is heel blij met de huidige pleeggezinnen. Om de gezinnen te bedanken en even in het zonnetje te zetten hebben we diverse activiteiten georganiseerd en hopen u daar te ontmoeten.

Zwembad de Waterakkers opent de hele week haar deuren en geeft net zoals de afgelopen jaren weer vrijkaartjes weg aan alle pleeggezinnen.

Het programma ziet er als volgt uit:       

Op woensdag 1 november 2017 starten we de week met een interactief poppentheater POPCONTACT voor de jongste jeugd tot 12 jaar. Alle pleeggezinsleden zijn welkom voor de voorstelling “Chico”. Anke van Vliet heeft speciaal voor pleegzorg een voorstelling gemaakt, waarin de volgende thema’s naar voren komen: niet thuis wonen, loyaliteit & eigen kracht.
De 1e voorstelling start om 14.00 uur. De 2e voorstelling om 15.30 uur.
Pleegouders & (pleeg)kinderen krijgen de kans om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en limonade.

Donderdagavond 2 november 2017 wordt er vanaf half 8 een thema-avond voor pleegouders georganiseerd. De POR heeft Tischa Neven uitgenodigd om iets meer over het gedrag en de ontwikkeling van pubers te vertellen. U bent allen van harte welkom! Iedere pleegouder kan iemand meenemen, die ook in pleegzorg geïnteresseerd is.  

Zondag 5 november 2017 wordt voor de jongeren met een minimale lengte van 155 cm, een viertal clinics georganiseerd op fatbikes. Een fatbike is een MounTainBike (MTB) die op grote voet leeft. De fietsen zijn uitgerust met extra brede banden van zo’n 12 cm, super vet! Dit doen wij in samenwerking met BRUUT Bikes. Er zijn clinics voor gevorderden en beginners.

Maandag 6 november 2017 is er een informatieavond voor nieuwe aspirant pleegouders. Geïnteresseerde aspirant pleegouders kunnen zich hiervoor opgeven.

Dinsdagochtend 7 november 2017 is er een themaochtend voor het team. “Yes we Can clinics” komt de begeleiders pleegzorg iets vertellen over hun werkwijze.

Woensdag 8 november 2017 sluiten we de week af met een plons in zwembad de Waterakkers.

 

U kunt zich voor alle onderdelen specifiek opgeven en krijgt via de e-mail nog nadere informatie.  

Op de website van pleegzorg Nederland worden er meer activiteiten aangeboden.

Heeft u ideeën om op een andere manier pleegouders te werven, laat het ons dan weten. We stellen het op prijs als u bijvoorbeeld op uw werk of op de school van uw kinderen mensen bij een brengt om naar de verhalen over pleegzorg te luisteren. We schrijven graag een artikel in uw personeelsblad of in de schoolkrant. Ook komen we de verhalen graag face to face vertellen en delen we graag onze informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Yolande Hijmans, yolandehijmans@kenterjeugdhulp.nl

 

 

Start KOPP groep 4 oktober 2017

Op 4 oktober 2017 start de Doe-Praat groep voor kinderen van 8-12 van ouders met psychiatrische problemen.

Wat is KOPP?

KOPP is de afkorting voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of verslavings-)Problemen. Als je als kind opgroeit in een gezin dat te maken heeft met deze problematiek, kan dat ingrijpend zijn. 

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen die worstelen met een feitelijk gestelde psychiatrische diagnose van hun moeder en/of vader of de gevolgen ervan. De kinderen hebben een gemiddelde intelligentie (IQ 90 en hoger) en zijn gemotiveerd om deel te nemen. Ouders geven hun zoon en/of dochter toestemming om te vertellen over de thuissituatie.

Doel van de bijeenkomsten?

Het doel van de KOPP-groep is om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Het nut van deze aanpak is aangetoond (evidence based).

Hoe?

Kinderen worden met elkaar in contact gebracht (lotgenotencontact), voorgelicht en ondersteund. Regelmatig wordt gesproken over belangrijke relaties met anderen (vrienden, familie, oma/opa’s) In de groep zullen we naast praten ook vaak spelletjes doen en knutselen.

Wie kunnen (naast cliënten van Kenter) aanmelden?

Instellingen die deelnemers kunnen aanmelden zijn: GGZingeest, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Meerwaarde, Spirit, Altra, Amstelring, JBRA of vergelijkbare organisaties. In verband met WMO financiën is de groep alleen toegankelijk voor kinderen uit de gemeente Haarlemmermeer.

Wanneer?

De groep komt 8 keer bijeen op woensdagmiddag 4, 11 en 18 oktober en 1, 8, 15, 22 en 29 november van 15:30 tot 17:00 uur.

Het maximale aantal deelnemende kinderen is 8. Vooraf wordt een intakegesprek gevoerd met ouders en kind en na afloop van de groep vindt een evaluatiegesprek plaats.

Locatie

Kenter Jeugdhulp, Spaarnepoort 1, Hoofddorp

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jolanda van Nes (cursusleidster) jolandavannes@kenterjeugdhulp.nl  of 023-8903500

Meer algemene informatie over KOPP zie: https://kenterjeugdhulp.nl/hulp-bij/kopp/

 

Haarlems Dagblad: offensief Kenter moet fors tekort aan pleeggezinnen terugdringen

Plan van aanpak tekort pleegopvang

In Zuid-Kennemerland en de IJmond bestaat nog steeds een fors tekort aan pleeggezinnen. Maar Kenter Jeugdhulp wil binnenkort een offensief in gang zetten waarmee dat hardnekkige probleem kan worden aangepakt.

Carlo Nijveen

Om kin­de­ren die we­gens ern­sti­ge pro­ble­men uit huis zijn ge­plaatst zo snel mo­ge­lijk bij een pleeg­ge­zin on­der te bren­gen, wil Ken­ter ker­ken, scho­len, sport­clubs en ook be­drij­ven in deze con­trei­en gaan in­scha­ke­len. Zij moe­ten via hun net­wer­ken snel meer op­vang­plaat­sen ge­ne­ren. Wal­ter Smits van Ken­ter: ,,De zoek­tocht naar nieu­we op­vang moet zo snel­ler en ge­mak­ke­lij­ker gaan ver­lo­pen.’’

De nieu­we aan­pak kan te­vens het zoe­ken van op­vang voor di­ver­se kin­de­ren uit een ge­zin – broers en zus­sen – ver­ge­mak­ke­lij­ken, hoopt Smits. ,,Pleeg­ou­ders die be­reid zijn om meer dan één kind of jong-vol­was­se­ne in huis te ne­men, zijn las­tig te vin­den. Ook is er al lan­ge­re tijd een te­kort aan op­vang­plek­ken voor acht- tot acht­tien­ja­ri­gen. We heb­ben een wacht­lijst, waar­op mo­men­teel een kind staat voor wie we in­mid­dels vier maan­den be­zig zijn. Dat kind ver­keert nu wel in een vei­li­ge si­tu­a­tie. Maar we wil­len het na­tuur­lijk zo snel mo­ge­lijk de­fi­ni­tief in een pleeg­ge­zin zien on­der te bren­gen.’’

Ze­ker niet alle ge­zin­nen zijn ge­schikt om een of meer pleeg­kin­de­ren op te van­gen. ,,Daar­om heb­ben wij voor ie­der kind bij wie deze vorm van zorg no­dig is ei­gen­lijk vier kan­di­daat­ge­zin­nen no­dig.’’ Het is de be­doe­ling om in sep­tem­ber van dit jaar een plan van aan­pak op ta­fel te leg­gen, zegt Smits. ,,We wil­len de ge­meen­ten in deze re­gio vra­gen dit pro­ject te hel­pen be­kos­ti­gen.’’