Nieuws

Start KOPP groep 4 oktober 2017

Op 4 oktober 2017 start de Doe-Praat groep voor kinderen van 8-12 van ouders met psychiatrische problemen.

Wat is KOPP?

KOPP is de afkorting voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of verslavings-)Problemen. Als je als kind opgroeit in een gezin dat te maken heeft met deze problematiek, kan dat ingrijpend zijn. 

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen die worstelen met een feitelijk gestelde psychiatrische diagnose van hun moeder en/of vader of de gevolgen ervan. De kinderen hebben een gemiddelde intelligentie (IQ 90 en hoger) en zijn gemotiveerd om deel te nemen. Ouders geven hun zoon en/of dochter toestemming om te vertellen over de thuissituatie.

Doel van de bijeenkomsten?

Het doel van de KOPP-groep is om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Het nut van deze aanpak is aangetoond (evidence based).

Hoe?

Kinderen worden met elkaar in contact gebracht (lotgenotencontact), voorgelicht en ondersteund. Regelmatig wordt gesproken over belangrijke relaties met anderen (vrienden, familie, oma/opa’s) In de groep zullen we naast praten ook vaak spelletjes doen en knutselen.

Wie kunnen (naast cliënten van Kenter) aanmelden?

Instellingen die deelnemers kunnen aanmelden zijn: GGZingeest, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Meerwaarde, Spirit, Altra, Amstelring, JBRA of vergelijkbare organisaties. In verband met WMO financiën is de groep alleen toegankelijk voor kinderen uit de gemeente Haarlemmermeer.

Wanneer?

De groep komt 8 keer bijeen op woensdagmiddag 4, 11 en 18 oktober en 1, 8, 15, 22 en 29 november van 15:30 tot 17:00 uur.

Het maximale aantal deelnemende kinderen is 8. Vooraf wordt een intakegesprek gevoerd met ouders en kind en na afloop van de groep vindt een evaluatiegesprek plaats.

Locatie

Kenter Jeugdhulp, Spaarnepoort 1, Hoofddorp

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jolanda van Nes (cursusleidster) jolandavannes@kenterjeugdhulp.nl  of 023-8903500

Meer algemene informatie over KOPP zie: https://kenterjeugdhulp.nl/hulp-bij/kopp/

 

Haarlems Dagblad: offensief Kenter moet fors tekort aan pleeggezinnen terugdringen

Plan van aanpak tekort pleegopvang

In Zuid-Kennemerland en de IJmond bestaat nog steeds een fors tekort aan pleeggezinnen. Maar Kenter Jeugdhulp wil binnenkort een offensief in gang zetten waarmee dat hardnekkige probleem kan worden aangepakt.

Carlo Nijveen

Om kin­de­ren die we­gens ern­sti­ge pro­ble­men uit huis zijn ge­plaatst zo snel mo­ge­lijk bij een pleeg­ge­zin on­der te bren­gen, wil Ken­ter ker­ken, scho­len, sport­clubs en ook be­drij­ven in deze con­trei­en gaan in­scha­ke­len. Zij moe­ten via hun net­wer­ken snel meer op­vang­plaat­sen ge­ne­ren. Wal­ter Smits van Ken­ter: ,,De zoek­tocht naar nieu­we op­vang moet zo snel­ler en ge­mak­ke­lij­ker gaan ver­lo­pen.’’

De nieu­we aan­pak kan te­vens het zoe­ken van op­vang voor di­ver­se kin­de­ren uit een ge­zin – broers en zus­sen – ver­ge­mak­ke­lij­ken, hoopt Smits. ,,Pleeg­ou­ders die be­reid zijn om meer dan één kind of jong-vol­was­se­ne in huis te ne­men, zijn las­tig te vin­den. Ook is er al lan­ge­re tijd een te­kort aan op­vang­plek­ken voor acht- tot acht­tien­ja­ri­gen. We heb­ben een wacht­lijst, waar­op mo­men­teel een kind staat voor wie we in­mid­dels vier maan­den be­zig zijn. Dat kind ver­keert nu wel in een vei­li­ge si­tu­a­tie. Maar we wil­len het na­tuur­lijk zo snel mo­ge­lijk de­fi­ni­tief in een pleeg­ge­zin zien on­der te bren­gen.’’

Ze­ker niet alle ge­zin­nen zijn ge­schikt om een of meer pleeg­kin­de­ren op te van­gen. ,,Daar­om heb­ben wij voor ie­der kind bij wie deze vorm van zorg no­dig is ei­gen­lijk vier kan­di­daat­ge­zin­nen no­dig.’’ Het is de be­doe­ling om in sep­tem­ber van dit jaar een plan van aan­pak op ta­fel te leg­gen, zegt Smits. ,,We wil­len de ge­meen­ten in deze re­gio vra­gen dit pro­ject te hel­pen be­kos­ti­gen.’’

 

 

Kenter opnieuw in de krant vanwege innovatief autisme project

Steeds meer samenwerking binnen nieuw autisme-project

HAARLEM – “Als je hoort dat je kind autisme heeft, komt er ineens heel veel op je af. Buiten de behoefte aan informatie wil je graag van andere ouders horen hoe zij het aanpakken”, aldus Astrid, moeder van Alan. Bij Alan werd op 3-jarige leeftijd – een aantal jaren geleden – de diagnose autisme gesteld.

Astrid zet zich inmiddels alweer ruim tien jaar in voor goede hulp aan ouders van kinderen met autisme. Die hulp is recentelijk uitgebreid met een nieuwe – door de gemeente Haarlem gesubsidieerde oudercursus autisme van het Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland. En na Kenter Jeugd hulp, CJG Zuid-Kennemerland en MEE & de Wering haken nu ook logopedistes en fysiotherapeuten aan bij het innovatieve project.

De nieuwe samenwerking van een autisme-ervaringsouder, CJG coach, fysiotherapeuten en logopedistes leidt tot een cursus met allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de dagelijkse praktijk. Zo krijgen ouders door de cursus onder andere inzicht in de verschillende uitingsvormen van autisme. Ook leren ze hoe ze hun kind het beste kunnen helpen. De fysiotherapeut richt zich op de invloed van prikkels en de aanpassing van de omgeving. De logopedist geeft informatie over het ondersteunen van communicatie en het positief beïnvloeden van gedrag. Ouders kunnen met de CJG coach en ervaringsouder in gesprek over de impact van autisme op hun gezin.

De cursus wordt gegeven op vier woensdagavonden (24 en 31 mei, 14 en 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur) op de Oostvest in Haarlem. Ouders die mee willen doen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan astridlemmers@kenterjeugdhulp.nl. De cursus staat los van andere hulp die ouders (al) krijgen en er is geen aparte indicatie nodig. Ook ouders van kinderen met een bijkomende verstandelijke beperking zijn van harte welkom. Door subsidie van de gemeente Haarlem is deelname kosteloos.