Kwaliteit, rechten en plichten

De (voorzorg)maatregelen die worden genomen om risico’s te beperken, noemen we prospectieve risicoanalyse. Ook in het certificeringproces worden– buiten de kwaliteitseisen – ook zwaardere normen voor veiligheid en voor deze (prospectieve)risico analyses opgenomen.Direct naar:

Kwaliteit

Kwaliteit is voor iedereen belangrijk

Kwaliteit is voor iedereen belangrijk, hoewel iedereen bij kwaliteit de nadruk legt op iets anders. Voor onze cliënten staat effectiviteit voorop, voor de professional is effectiviteit en samenwerking een teken van kwaliteit. Vanuit de organisatie spelen zaken als efficiency en veiligheid een belangrijke rol.

Belangen van cliënt altijd centraal

Welke betekenis er ook aan het begrip kwaliteit gegeven wordt: alle kwaliteitsvereisten zijn vastgelegd en kwaliteit is geborgd. Dat gebeurt in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In het KMS staan belangrijke processen nauwkeurig beschreven. In die beschrijving staan de belangen van onze cliënten  altijd centraal.

Meten is weten

Voor de jeugdzorg en de JGGZ, zijn landelijk de outcome-indicatoren vastgelegd. Een indicator is een soort meetlat, die aangeven of het beoogde resultaat is bereikt. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten of een jongere na een behandeling zonder hulp verder kan, of de doelen in het traject gerealiseerd zijn, of de problematiek is afgenomen en of de cliënt tevreden is over de geboden hulp.

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 j.l  is de AVG van kracht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. Een groot deel van de verplichtingen in de AVG stond al in de WBP. Binnen Kenter kennen we dan ook al jaren een strikt (privacy) beleid over hoe we omgaan met cliëntgegevens. Dit conform de toenmalige WBP en andere geldende Wetten, nu dan ook vanuit de AVG. Maar ook vanuit de (vernieuwde) NEN/ISO-normen met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging. Kenter doet er alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Medewerkers weten hoe zij met uw gegevens om moeten gaan, systemen voldoen aan alle technische en wettelijke eisen en binnen Kenter kennen we al langer een beleid met betrekking tot datalekken.

Veiligheid en maatregelen om risico’s te beperken

Vanuit Wet en Regelgeving worden, maar ook door Kenter Jeugdhulp zelf, worden er steeds meer eisen aan kwaliteit en veiligheid gesteld. Het gaat daarbij om zowel de cliënt als om de medewerker in de jeugdzorg.

Waar liggen de risico’s?

Het is voor Kenter Jeugdhulp belangrijk om te weten op welke bedrijfskundige vlakken de veranderingen en bijbehorende risico’s spelen om passende maatregelen te kunnen nemen. Sinds 2016 is bijvoorbeeld de Wet Datalekken van kracht. Van een datalek is sprake als (gevoelige) informatie in verkeerde handen valt. Kenter Jeugdhulp heeft de wet vertaald naar een beleid dat ervoor zorgt dat medewerkers en systemen voldoen aan de gestelde eisen. Op die manier worden risico’s met betrekking tot datalekken tot een minimum beperkt.

Voorzorgmaatregelen

De (voorzorg)maatregelen die worden genomen om risico’s te beperken, noemen we prospectieve risicoanalyse. Ook in het certificeringsproces worden – buiten de kwaliteitseisen – ook zwaardere normen voor veiligheid en voor deze (prospectieve)risico analyses opgenomen.  

Veiligheid Management Systeem (VMS)

Binnen Kenter wordt gewerkt met een systeem (VMS). In dit systeem is de prospectieve risicoanalyse geborgd. Met behulp van een dergelijk systeem kan sneller vastgesteld worden of beleid en maatregelen effectief zijn. Als dat niet zo is, wordt bijgestuurd. Verder wordt continu gekeken naar nieuwe risico’s en maatregelen, zodat Kenter ook in de toekomst optimale kwaliteit kan blijven leveren

Voorkomen datalek

Kenter Jeugdhulp hecht veel waarde aan de bescherming van privacy en stelt hoge eisen aan de beveiliging van de systemen. Ondanks de uitvoerige maatregelen kan er altijd een zwakke plek zijn of ontstaan. Mocht u zo’n zwakke plek in één van onze systemen vinden, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk van u. Wij kunnen dan direct maatregelen treffen. Meer weten? https://kenterjeugdhulp.nl/responsible-disclosure-bij-kenter-jeugdhulp/

Kenter gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van informatie. Meer weten? Klik hier

Kwaliteit en prestaties doorlopend verbeteren

Het KMS binnen Kenter is erop gericht om Kenter te laten sturen op alle factoren binnen de hulpverlening, die van invloed zijn op de kwaliteit van onze zorg. Door middel van gerichte evaluaties en metingen toetst Kenter per kwartaal de resultaten van die metingen. Uiteraard wordt ook getoetst op de landelijke indicatoren. Aan de hand van de uitkomsten van de metingen worden werkwijzen – zo nodig – bijgesteld. Door op deze manier te werken, wordt de kwaliteit van onze zorg geborgd. Ook klachten en incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Buiten het feit dat klachten en incidenten zo snel mogelijk worden aangepakt, worden ze gezien als redenen om onze zorgverlening – nog meer – te verbeteren.

Keurmerk voor Kenter

Processen worden niet alleen door Kenter zelf getoetst en gecontroleerd, maar ook door verschillende inspecties. Bovendien vindt er ook jaarlijks toetsing (audit) plaats door een landelijke certificerende instelling (LLoyds). Dit gebeurde tot maart 2018 aan de hand van vastgestelde HKZ normen en dat leverde het HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) op. Per maart 2018 heeft binnen Kenter de ISO certificering zijn intrede gedaan. Voordeel van deze laatste certificering is dat de normen voor alle vormen van jeugdhulp gelden.  De overgangs toetsing volgens de nieuwe certificeringsmethode is succesvol verlopen. Daarmee is Kenter ISO 9001 proof. Uiteraard blijven strikte toetsings vereisten van kracht, hier wordt jaarlijks door de landelijk certificerende instelling (Lloyds) op  toegezien .

 

Kwaliteitsstatuut Kenter Jeugdhulp

Waarom een kwaliteitsstatuut?

Het Kwaliteitsstatuut is vooral geschreven voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en naasten die willen weten welke kwaliteit zorg zij kunnen verwachten van Kenter Jeugdhulp. Wat gebeurt er na uw aanmelding, hoe maakt Kenter Jeugdhulp keuzes en waar kunt u daar zelf invloed op hebben en hoe bewaakt Kenter Jeugdhulp de kwaliteit van uw hulpverlening? Kenter Jeugdhulp wil dat de hulpverlening aansluit bij wat voor de jongere en diens opvoeders belangrijk is. Wij werken integraal vanuit de gedachte één cliënt, één hulpverleningsplan, één regisseur en bepalen samen met de u welke vormen van hulpverlening op welke gebieden, voor welke gezinsleden nodig zijn zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij gaan wij uit van uw veerkracht, zelfregie en eigen netwerk.

Wilt u het hele document zien? Klik dan op Kwaliteitsstatuut (3.0 versie 2022) (gedeponeerde versie)

Rechten en plichten

Wat, waarom en hoe

Cliënten hebben recht op duidelijke informatie over de organisatie en werkwijze van Kenter Jeugdhulp, over de behandelmogelijkheden en de manier waarop een behandelplan wordt opgesteld. Cliënten hebben het recht te weten welke gegevens er over hen binnen de instelling worden verzameld, waarom dat gebeurt en hoe dat gebeurt. Maar ook hebben zijn recht op inzage, correctie, vergetelheid en verwijdering van hun eigen gegevens. Kortom: cliënten hebben recht op duidelijkheid over rechten en plichten.

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Naast de beschrijving van rechten en plichten, zijn binnen Kenter de gedragsregels tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers benoemd. Met de vertrouwenspersoon voor cliënten kan vertrouwelijk gesproken worden over onderwerpen die met de hulpverlening te maken hebben. Ook daarover meer in de brochure.

Uitgebreide informatie Rechten en Plichten

Voor uitgebreide informatie over rechten en plichten, zie de Folder Rechten en Plichten of neem contact op met de kwaliteitsfunctionaris: kwaliteitsfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl