Onze organisatie

Direct naar:

 

Raad van Bestuur

Rob van Dam: stáán voor zorg

Rob van Dam studeerde omgangskunde, sociologie en economie. Hij was (onder andere) regiodirecteur van het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers en was geruime tijd werkzaam als bestuurder binnen de wijkverpleging/ouderenzorg.

“Hulp tijdens iemands jeugd kan een positief effect hebben op een heel leven. Het gegeven van herstel en vooruitgang van jeugdigen en hun gezinnen is heel belangrijk. Bij het verlenen van hulp is de cliënt natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Naar aanleiding van een hulpvraag van een cliënt, moet aan alle betrokken partijen – ketenpartners, scholen, huisartsen –  duidelijk worden gemaakt waar en wanneer, welke specialistische zorg nodig is. Op die manier kan tijdig de juiste expertise van Kenter Jeugdhulp worden ingezet. Stáán voor zorg, daar gaat het bij Kenter om!”

Raad van Toezicht

Wat doet de Raad?

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur, en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend. Commissies van de Raad van Toezicht zijn: de auditcommissie, de remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de commissie innovatie en beleid.

Samenstelling Raad van Toezicht

 Corine Houtzagers, voorzitter en tevens voorzitter remuneratiecommissie

Voor mij is de realisatie van goede toegankelijke jeugdzorg één van onze meest wezenlijke maatschappelijke opdrachten. Door tijdige inzet van hulp en ondersteuning kan voor veel jongeren en hun gezinnen het perspectief op een gezond en harmonieus leven behouden blijven. Vanuit mijn toezichthoudende rol wil ik daar de komende jaren van harte mijn bijdrage aan leveren

 

 

Hans Gerrits Jans, vicevoorzitter, voorzitter auditcommissie en lid remuneratiecommissie

Ieder kind heeft recht op een zo onbezorgd mogelijke jeugd, maar dat is niet voor elk kind weggelegd. Kenter Jeugdhulp stelt voor kinderen en jongeren die niet het geluk hebben onbezorgd op te kunnen groeien, alles in het werk en zoekt steeds naar een evenwicht tussen ambitie en mogelijkheden. Vanuit de Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp volgen en begeleiden we – onafhankelijk en objectief – die zoektocht.

 

Hein Raat, lid en lid van commissie kwaliteit en veiligheid

Kenter Jeugdhulp is een organisatie die betrokken is bij de cliënten, gezinnen en medewerkers. De beste zorg op het goede moment voor ieder kind, jongere, ouder of verzorger is het doel van Kenter Jeugdhulp. Dat is mij uit het hart gegrepen en daaraan wil ik als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage leveren.

 

 

 

 

Fadime Örgü, lid en lid commissie kwaliteit en veiligheid

Ik voel me betrokken bij organisaties waar de mens centraal staat. Het doet me goed om verantwoordelijkheid te nemen bij Kenter Jeugdhulp waarbinnen kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben, worden geholpen om hun zelfvertrouwen en veerkracht te versterken. Door bij te dragen aan Kenter Jeugdhulp, als lid RvT, geef ik inhoud aan die verantwoordelijkheid.

 

 

 Miranda van der Linde, lid en tevens lid auditcommissie.

 

 

 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht is bereikbaar per e-mail via: bestuurssecretariaat@kenterjeugdhulp.nl

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

Toezichtvisie Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp

Beleid vergoeding onkosten-aannemen geschenken Raad van Bestuur

Geschiedenis

Ontstaan Riagg en de voorgangers

In 1982 werden in Nederland in totaal 53 instellingen voor regionale ambulante geestelijke gezondheidszorg opgericht. Deze zogenaamde Riagg’s hadden dezelfde opzet, met aparte afdelingen voor jeugd, volwassenen en ouderen. Alle afdelingen richtten zich op ambulante zorg bij psychische problemen.

Tot de  voorlopers van de Riagg’s behoorden de Medische Opvoedkundige Bureau’s (MOB’s) en de Jeugd Psychiatrische Diensten (JPD’s). De MOB’s waren gebaseerd op de aan het einde van de 19e eeuw in Amerika ontstane Child Guidance Clinics Den.

Het eerste MOB in Haarlem werd in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht. Het was een multidisciplinair werkend consultatiebureau voor kinderen met opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. De JPD’s baseerden hun werkwijze op de uitgangspunten van de sociale psychiatrie, waarbij het verband werd gelegd tussen sociale problemen en psychiatrische problemen

Van Riagg naar Jeugdriagg

De afdelingen Jeugd van de Riagg Zuid-Kennemerland en de Riagg Amstelland en de Meerlanden besloten om de krachten te bundelen. Dit resulteerde in 1999 in de oprichting van Jeugdriagg Noord Holland Zuid. Een uniek concept in Nederland: ambulante Geestelijke Gezondheidszorg voor uitsluitend kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders).

Van OCK en het Spalier naar OCK het Spalier

OCK het Spalier is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen – hoe kan ook anders – OCK en het Spalier. OCK (Stichting Frentrop Orthopedagogisch Centrum Kennemerland) dateert uit de 19de eeuw. Tussen 1850 en 1950 verrezen in Kennemerland – maar ook in de rest van Nederland -veel kindertehuizen. De opzet van kindertehuizen, paste in het streven om de katholieke gemeenschap te emanciperen. Het sloot bovendien aan bij de algemene trend om meer liefdadigheid voor de armen te verrichten. Onderwijs was hét middel om die twee doelen te bereiken. Dat was dan ook de reden dat alle tehuizen die door de tijd heen zijn opgegaan in het OCK, eigen onderwijsvoorzieningen hadden.

Het Spalier ontstond in 1997 uit een fusie tussen de Stichting Jeugdhulp Kennemerland (SJK) in Haarlem, het Medisch Kindercentrum Kennemerland (MKK) in Aerdenhout en de Jeugdtelefoon in Haarlem. Het Spalier was een zorgorganisatie met een rijke historie van middeleeuwse charitas, 19de-eeuwse liefdadigheid, vroegmoderne opvoedidealen en professionalisering van behandelmethoden.

Kenter Jeugdhulp: dichtbij en deskundig

Door de jaren heen hebben zowel de Jeugdriagg als OCK het Spalier op effectieve wijze zorg geleverd. Door de fusie tussen beide organisaties tot Kenter Jeugdhulp, wordt de zorg voor jongeren met psychische problemen gebundeld met de zorg bij opvoedproblemen. Het resultaat daarvan is een organisatie die nóg betere, completere zorg kan leveren aan de jeugd en hun ouders met (ernstige) problemen, dichtbij en deskundig.

 

Jaarverslagen

Om jaarverslagen in te zien, ga naar: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx 

Lees hier het Bestuursverslag 2017

Voor het jaarverslag 2017 van de Raad van Toezicht klik hier

Voor het jaarverslag 2017 Ondernemingsraad klik hier

Voor het jaarverslag 2017 Cliëntenraad klik hier

Voor het jaarverslag 2017 Pleegouderraad klik hier