Onze organisatie

Direct naar:

 

Organogram Kenter 2023

 

Per 1 februari 2023 is Gert Cazemier door de Raad van Toezicht aangesteld als interimbestuurder. Hij richt zich op de versterking van de financiële en operationele bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het consortium Sparq en de ambulante hulpverlening van Kenter Jeugdhulp. Gert heeft een ruime ervaring in de zorg als adviseur en interimbestuurder bij onder andere veilig thuis-organisaties, kinderopvang en jeugdbescherming. 

 

 

Raad van Toezicht

Wat doet de Raad?

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur, en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend. Commissies van de Raad van Toezicht zijn: de auditcommissie, de remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de commissie innovatie en beleid.

Samenstelling Raad van Toezicht

Corine Houtzagers, voorzitter en tevens voorzitter remuneratiecommissie

 Voor mij is de realisatie van goede toegankelijke jeugdzorg één van onze meest wezenlijke maatschappelijke opdrachten. Door tijdige inzet van hulp en ondersteuning kan voor veel jongeren en hun gezinnen het perspectief op een gezond en harmonieus leven behouden blijven. Vanuit mijn toezichthoudende rol wil ik daar de komende jaren van harte mijn bijdrage aan leveren

 

 

 

Bert Halm, lid van de Auditcommissie, financiën en ICT

Voor ieder kind is een thuis enorm belangrijk. Kenter vervult, daar waar dat niet vanzelfsprekend is, met al haar medewerkers en pleegouders een grote rol. Ik lever daar als toezichthouder graag mijn bijdrage aan.  

 

 

 

 

Bram de Klerck, Vice Voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie en lid van de Auditcommissie, financiën en ICT

Goede jeugdzorg is van groot belang voor onze samenleving. Kenter Jeugdhulp draagt hieraan bij met een stevige en betrokken organisatie. Ik ben blij dat ik vanuit mijn rol in de Raad van Toezicht een bijdrage mag leveren.

 

 

 

 

Karin Hubert, Voorzitter Auditcommissie, financiën en ICT 

Het is niet vanzelfsprekend dat de opvoeding en ontwikkeling van kinderen altijd soepel verloopt. Soms is er extra hulp en aandacht nodig van professionals die hierin gespecialiseerd zijn. Graag wil ik deze professionals bij Kenter Jeugdhulp  vanuit mijn toezichthoudende rol ondersteunen zodat ze kunnen waarmaken waarvoor ze opgelijnd staan.

 

 

 

Gerrit Jan Hoogeland, lid en lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid

Jongeren laten opgroeien tot volwassenen die hun eigen rol in de maatschappij kunnen spelen gaat niet altijd vanzelf. Soms is hier hulp bij nodig van professionele organisaties. Kenter is een van deze organisaties, die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. In nauw overleg met de kinderen, jongeren en hun opvoeders helpen goed opgeleide en gepassioneerde professionals hen dit te bereiken. Vanuit de toezichthoudende rol wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.

 

 

 

 

Eric Lemstra, lid en lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid

Ieder kind telt mee en doet mee. En soms hebben kinderen en ouders daar ondersteuning bij nodig. Kenter Jeugdhulp geeft de kinderen en hun opvoeders de nodige hulp en steunt daarmee de kinderen in hun ontwikkeling. Ik ben blij dat ik daar als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage aan mag leveren.

 

 

 

 

De Raad van Toezicht is bereikbaar per e-mail via: bestuurssecretariaat@kenterjeugdhulp.nl

Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

Jaarverslag Raad van Toezicht 2020

Toezichtvisie Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp

Beleid onkostenvergoeding RvB

Geschiedenis

Ontstaan Riagg en de voorgangers

In 1982 werden in Nederland in totaal 53 instellingen voor regionale ambulante geestelijke gezondheidszorg opgericht. Deze zogenaamde Riagg’s hadden dezelfde opzet, met aparte afdelingen voor jeugd, volwassenen en ouderen. Alle afdelingen richtten zich op ambulante zorg bij psychische problemen.

Tot de  voorlopers van de Riagg’s behoorden de Medische Opvoedkundige Bureau’s (MOB’s) en de Jeugd Psychiatrische Diensten (JPD’s). De MOB’s waren gebaseerd op de aan het einde van de 19e eeuw in Amerika ontstane Child Guidance Clinics Den.

Het eerste MOB in Haarlem werd in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht. Het was een multidisciplinair werkend consultatiebureau voor kinderen met opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. De JPD’s baseerden hun werkwijze op de uitgangspunten van de sociale psychiatrie, waarbij het verband werd gelegd tussen sociale problemen en psychiatrische problemen

Van Riagg naar Jeugdriagg

De afdelingen Jeugd van de Riagg Zuid-Kennemerland en de Riagg Amstelland en de Meerlanden besloten om de krachten te bundelen. Dit resulteerde in 1999 in de oprichting van Jeugdriagg Noord Holland Zuid. Een uniek concept in Nederland: ambulante Geestelijke Gezondheidszorg voor uitsluitend kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders).

Van OCK en het Spalier naar OCK het Spalier

OCK het Spalier is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen – hoe kan ook anders – OCK en het Spalier. OCK (Stichting Frentrop Orthopedagogisch Centrum Kennemerland) dateert uit de 19de eeuw. Tussen 1850 en 1950 verrezen in Kennemerland – maar ook in de rest van Nederland -veel kindertehuizen. De opzet van kindertehuizen, paste in het streven om de katholieke gemeenschap te emanciperen. Het sloot bovendien aan bij de algemene trend om meer liefdadigheid voor de armen te verrichten. Onderwijs was hét middel om die twee doelen te bereiken. Dat was dan ook de reden dat alle tehuizen die door de tijd heen zijn opgegaan in het OCK, eigen onderwijsvoorzieningen hadden.

Het Spalier ontstond in 1997 uit een fusie tussen de Stichting Jeugdhulp Kennemerland (SJK) in Haarlem, het Medisch Kindercentrum Kennemerland (MKK) in Aerdenhout en de Jeugdtelefoon in Haarlem. Het Spalier was een zorgorganisatie met een rijke historie van middeleeuwse charitas, 19de-eeuwse liefdadigheid, vroegmoderne opvoedidealen en professionalisering van behandelmethoden.

Kenter Jeugdhulp: dichtbij en deskundig

Door de jaren heen hebben zowel de Jeugdriagg als OCK het Spalier op effectieve wijze zorg geleverd. Door de fusie tussen beide organisaties tot Kenter Jeugdhulp, wordt de zorg voor jongeren met psychische problemen gebundeld met de zorg bij opvoedproblemen. Het resultaat daarvan is een organisatie die nóg betere, completere zorg kan leveren aan de jeugd en hun ouders met (ernstige) problemen, dichtbij en deskundig.

Jaar- en bestuursverslagen

Om jaarverslagen in te zien, ga naar: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx 

Lees hier het bestuursverslag 2019 (In het bestuursverslag over 2018 zijn de jaarverslagen Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen opgenomen)

Lees hier het bestuursverslag 2018 (In het bestuursverslag over 2018 zijn de jaarverslagen Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen opgenomen)

Kenter jeugdhulp is een ANBI stichting