Onze organisatie

Direct naar:

Organogram Kenter 2021

 

 

 

 

Bestuur

‘Goede professionele zorg verdient een professionele organisatie’

Bert Deitmers startte 1 juli j.l. als bestuurder bij Kenter Jeugdhulp. Bert combineert een medische met een bedrijfskundige achtergrond en is een zeer ervaren bestuurder, ook binnen het jeugddomein. Hij heeft vanuit zijn medische en bedrijfskundige achtergrond veel zorgsectoren leren kennen. Aanvankelijk als professional (in de functie van bedrijfsarts), later als (divisie) manager en uiteindelijk als bestuurder. Hij was achtereenvolgens werkzaam in de ARBO-zorg, een academisch ziekenhuis, een algemeen ziekenhuis, de GGZ, de eerstelijnszorg en de ouderenzorg. De functie bij Kenter Jeugdhulp is zijn vijfde bestuurlijke functie. Eerder was Bert ruim zes jaar bestuurder bij Triversum (nu: GGZ NHN). Later was hij geruime tijd lid van de Raad van Toezicht bij Stek Jeugdzorg (nu: Enver, Rotterdam). Samen werken en samenwerking zijn voor Bert sleutelwoorden.

Raad van Toezicht

Wat doet de Raad?

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur, en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend. Commissies van de Raad van Toezicht zijn: de auditcommissie, de remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de commissie innovatie en beleid.

Samenstelling Raad van Toezicht

Corine Houtzagers, voorzitter en tevens voorzitter remuneratiecommissie

 Voor mij is de realisatie van goede toegankelijke jeugdzorg één van onze meest wezenlijke maatschappelijke opdrachten. Door tijdige inzet van hulp en ondersteuning kan voor veel jongeren en hun gezinnen het perspectief op een gezond en harmonieus leven behouden blijven. Vanuit mijn toezichthoudende rol wil ik daar de komende jaren van harte mijn bijdrage aan leveren

 

 

 

Hein Raat, lid en lid van commissie kwaliteit en veiligheid

Kenter Jeugdhulp is een organisatie die betrokken is bij de cliënten, gezinnen en medewerkers. De beste zorg op het goede moment voor ieder kind, jongere, ouder of verzorger is het doel van Kenter Jeugdhulp. Dat is mij uit het hart gegrepen en daaraan wil ik als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage leveren.

 

 

 

Fadime Örgü, lid en lid commissie kwaliteit en veiligheid

Ik voel me betrokken bij organisaties waar de mens centraal staat. Het doet me goed om verantwoordelijkheid te nemen bij Kenter Jeugdhulp waarbinnen kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben, worden geholpen om hun zelfvertrouwen en veerkracht te versterken. Door bij te dragen aan Kenter Jeugdhulp, als lid RvT, geef ik inhoud aan die verantwoordelijkheid.

 

 

 

Bert Halm, lid van de Auditcommissie, financiën en ICT

Voor ieder kind is een thuis enorm belangrijk. Kenter vervult, daar waar dat niet vanzelfsprekend is, met al haar medewerkers en pleegouders een grote rol. Ik lever daar als toezichthouder graag mijn bijdrage aan.  

 

 

 

 

Bram de Klerck, Vice Voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie en lid van de Auditcommissie, financiën en ICT

Goede jeugdzorg is van groot belang voor onze samenleving. Kenter Jeugdhulp draagt hieraan bij met een stevige en betrokken organisatie. Ik ben blij dat ik vanuit mijn rol in de Raad van Toezicht een bijdrage mag leveren.

 

 

 

 

Karin Hubert, Voorzitter Auditcommissie, financiën en ICT (informatie volgt)

Het is niet vanzelfsprekend dat de opvoeding en ontwikkeling van kinderen altijd soepel verloopt. Soms is er extra hulp en aandacht nodig van professionals die hierin gespecialiseerd zijn. Graag wil ik deze professionals bij Kenter Jeugdhulp  vanuit mijn toezichthoudende rol ondersteunen zodat ze kunnen waarmaken waarvoor ze opgelijnd staan.

 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht is bereikbaar per e-mail via: bestuurssecretariaat@kenterjeugdhulp.nl

Jaarverslag Raad van Toezicht 2020

Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Toezichtvisie Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp

Beleid vergoeding onkosten-aannemen geschenken Raad van Bestuur

Geschiedenis

Ontstaan Riagg en de voorgangers

In 1982 werden in Nederland in totaal 53 instellingen voor regionale ambulante geestelijke gezondheidszorg opgericht. Deze zogenaamde Riagg’s hadden dezelfde opzet, met aparte afdelingen voor jeugd, volwassenen en ouderen. Alle afdelingen richtten zich op ambulante zorg bij psychische problemen.

Tot de  voorlopers van de Riagg’s behoorden de Medische Opvoedkundige Bureau’s (MOB’s) en de Jeugd Psychiatrische Diensten (JPD’s). De MOB’s waren gebaseerd op de aan het einde van de 19e eeuw in Amerika ontstane Child Guidance Clinics Den.

Het eerste MOB in Haarlem werd in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht. Het was een multidisciplinair werkend consultatiebureau voor kinderen met opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. De JPD’s baseerden hun werkwijze op de uitgangspunten van de sociale psychiatrie, waarbij het verband werd gelegd tussen sociale problemen en psychiatrische problemen

Van Riagg naar Jeugdriagg

De afdelingen Jeugd van de Riagg Zuid-Kennemerland en de Riagg Amstelland en de Meerlanden besloten om de krachten te bundelen. Dit resulteerde in 1999 in de oprichting van Jeugdriagg Noord Holland Zuid. Een uniek concept in Nederland: ambulante Geestelijke Gezondheidszorg voor uitsluitend kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders).

Van OCK en het Spalier naar OCK het Spalier

OCK het Spalier is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen – hoe kan ook anders – OCK en het Spalier. OCK (Stichting Frentrop Orthopedagogisch Centrum Kennemerland) dateert uit de 19de eeuw. Tussen 1850 en 1950 verrezen in Kennemerland – maar ook in de rest van Nederland -veel kindertehuizen. De opzet van kindertehuizen, paste in het streven om de katholieke gemeenschap te emanciperen. Het sloot bovendien aan bij de algemene trend om meer liefdadigheid voor de armen te verrichten. Onderwijs was hét middel om die twee doelen te bereiken. Dat was dan ook de reden dat alle tehuizen die door de tijd heen zijn opgegaan in het OCK, eigen onderwijsvoorzieningen hadden.

Het Spalier ontstond in 1997 uit een fusie tussen de Stichting Jeugdhulp Kennemerland (SJK) in Haarlem, het Medisch Kindercentrum Kennemerland (MKK) in Aerdenhout en de Jeugdtelefoon in Haarlem. Het Spalier was een zorgorganisatie met een rijke historie van middeleeuwse charitas, 19de-eeuwse liefdadigheid, vroegmoderne opvoedidealen en professionalisering van behandelmethoden.

Kenter Jeugdhulp: dichtbij en deskundig

Door de jaren heen hebben zowel de Jeugdriagg als OCK het Spalier op effectieve wijze zorg geleverd. Door de fusie tussen beide organisaties tot Kenter Jeugdhulp, wordt de zorg voor jongeren met psychische problemen gebundeld met de zorg bij opvoedproblemen. Het resultaat daarvan is een organisatie die nóg betere, completere zorg kan leveren aan de jeugd en hun ouders met (ernstige) problemen, dichtbij en deskundig.

Jaar- en bestuursverslagen

Om jaarverslagen in te zien, ga naar: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx 

Lees hier het bestuursverslag 2019 (In het bestuursverslag over 2018 zijn de jaarverslagen Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen opgenomen)

Lees hier het bestuursverslag 2018 (In het bestuursverslag over 2018 zijn de jaarverslagen Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen opgenomen)

Kenter jeugdhulp is een ANBI stichting