Gedrags- en psychosociale problemen

Ontwikkelingsfases of gedragsproblemen?

Als een kind niet luistert en dwars, driftig of bijvoorbeeld heel erg druk is, dan is er natuurlijk niet gelijk sprake van een gedragsprobleem. Vaak hoort bepaald gedrag bij de ontwikkelingsfase waarin een kind verkeert. Voorbeelden zijn de koppigheidsfase bij peuters en de puberteit bij jong volwassenen. Het is lastig voor ouders om met dergelijk gedrag om te gaan en het is lastig voor het kind of de jeugdige die zich niet prettig voelt. Met liefdevolle aandacht en met het stellen van duidelijke regels, is de situatie vaak beter te hanteren. Maar soms duurt ongewenst gedrag te lang en kan wel sprake zijn van een gedragsprobleem.

Wat zijn gedragsproblemen?

Gedragsproblemen treden vaak op als reactie van het kind of de jongere op een lastige situatie in de omgeving. Soms zijn dat problemen die in het gezin spelen, maar het kunnen ook moeilijkheden met bijvoorbeeld vrienden/vriendinnen of op school zijn. Kenter Jeugdhulp biedt hulp en begeleiding bij gedragsproblemen. 

Gedragsproblemen ten gevolge van een stoornis

Soms speelt bij afwijkend gedrag een duidelijke eigen aanleg van het kind mee. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder).  Zowel ADHD en ADD zijn aandachtstekortstoornissen. Bij ADHD gaat deze gepaard met hyperactiviteit. Ook kan sprake zijn van een opstandige of antisociale gedragsstoornis. Bij een opstandige gedragsstoornis is het kind wel ongehoorzaam en driftig, maar niet gewelddadig. Bij een antisociale gedragsstoornis is een kind wel gewelddadig. Een antisociale gedragsstoornis komt weinig voor.