Crisishulp en opvang

Wanneer crisishulp?

Bij het opvoeden en het opgroeien van jeugdigen doen zich soms spoedeisende problemen en crisissituaties voor. Er ontstaat in een gezin plotseling een situatie die voor kinderen/jongeren heel bedreigend of niet veilig is, of uit de hand dreigt te lopen. Als er binnen 24 uur of enkele dagen een beoordeling en hulp nodig is, dan spreken we van crisishulp. Die kan bestaan uit een beoordeling van de psychiatrische toestand van de jongere, en/of van de veiligheid en draagkracht van het gezin. Daarna kan er een crisisinterventie plaats vinden door gesprekken thuis of door een vorm van crisisopvang.

Kenters crisishulp bestaat uit:

 

Crisisopvang

Soms is een time out nodig. Kenter Jeugdhulp kan zorgen voor veilige opvang in een pleeggezin. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen ook terecht in het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JKC) in Santpoort-Noord. Het JCK is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor aanmeldingen en opvang, in zowel een crisispleeggezin als het JCK. Voor meer informatie over JCK, klik hier

Wat is ambulante spoedhulp?

Ambulante spoedhulp is een crisishulp methode waarbij  ouders, opvoeders, jeugdigen en het gezin als geheel – gedurende een periode van maximaal vier weken – worden geholpen bij het hanteren van spoedeisende problemen en crisissituaties. Deze situaties kunnen zich voordoen bij het opvoeden en het opgroeien van jeugdigen. Lees hier meer.

Wat is psychiatrische crisisinterventie?

Binnen kantoortijden (tussen 8.30 uur en 17.00 uur) overlegt de huisarts, CJG coach of het sociaal wijkteam in geval van een crisissituatie met een crisismedewerker van Kenter. Deze ervaren behandelaar nodigt ouder en kind nog dezelfde dag uit voor een gesprek of gaat zelf op huisbezoek. Samen met ouder en kind brengt de behandelaar in kaart hoe de crisissituatie is ontstaan en probeert het evenwicht weer te herstellen. Als dat nodig blijkt, betrekt de behandelaar een kinder- en jeugdpsychiater bij het gesprek. Deze kan eventueel medicijnen voorschrijven. Soms is het voldoende om alle problemen op een rijtje te zetten en af te spreken hoe er aan een oplossing gewerkt kan worden. Meer weten? Klik hier

Wat is Safe?

Safe is de naam van een programma dat speciaal bedoeld is voor gezinnen waarbij de veiligheid van het kind of jongere van 0-18 jaar in het geding is en waar sprake is, of vermoedens zijn, van (dreigende) mishandeling of verwaarlozing. Een gezin wordt voor dit programma aangemeld bij ernstige onveiligheid, crisis en/of dreigende uithuisplaatsing. Meer informatie over Safe? Klik hier