Gerelateerde websites

Gerelateerde sites

www.autisme.nl                                                                                                                                                  

Van de Nederlandse Vereniging voor Autisme                                                                                                                 

www.autismenh.nl                                                                                                                                    

Site van het Convenant Autisme. In de regio’s Amsterdam, Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden en Zaanstreek-Waterland hebben organisaties die behandeling, ondersteuning of begeleiding bieden aan mensen met autisme een Convenant Autisme gesloten.    

Autisme Noord-Holland

Op de nieuwe website www.autisme-noordholland.nl staat alle nuttige informatie over autisme, voor mensen met autisme, hun betrokkenen en andere geïnteresseerden in de regio. De website wijst de weg naar organisaties en instellingen voor zorg, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk en wonen.

Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland is een centraal punt waar iedereen terecht kan voor alle vragen rond autisme op elke leeftijd; niet alleen mensen met  autisme – of een vermoeden ervan – en hun ouders, partners en andere naasten, maar ook professionals uit zorg, onderwijs, hulpverlening, sociale wijkteams en beleidsmakers zijn welkom.

www.depri-en-dan.nl                                                                                                                                                              

Site voor jongeren met informatie over depressie               

Infopunt Zorg

Gezamenlijke informatie van zorginstellingen in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Met o.a. informatie over vacatures en stageplaatsen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Iedere gemeente heeft in 2011 een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Deze website is bedoeld voor de professionals, coördinatoren/leidinggevenden en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het CJG of bij een partnerorganisatie: gemeente, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, onderwijs en andere beroepsgroepen.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers (voorheen bureau Jeugdzorg)

De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kinderen in de knel en voor de versterking van de kwaliteiten van het gezin. Zo zetten wij ons ervoor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een door de overheid gecertificeerde instelling.

Kennisnetwerk Pleegzorg

In het kennisnetwerk wordt wetenschappelijke kennis omtrent pleegzorg gedeeld. Ook is de werkgroep een interactief platform waarop professionals vragen kunnen stellen, onderlinge praktijkervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. Het doel van Kennisnetwerk Pleegzorg is dat kennis over wat werkt wordt benut in de praktijk. 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen helpt pleegouders om het beste voor hun pleegkind te bereiken. Zij zijn er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. Zij bieden een plaats voor pleeggezinnen, waar je gehoord en gezien wordt, waar je waardering en steun vindt en waar je je stem kan laten horen om samen de pleegzorg te verbeteren.

Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland is het samenwerkingsverband van pleegzorgorganisaties in Nederland en geeft voorlichting aan publiek en pers, ontwikkelt wervingscampagnes voor pleegouders en maakt landelijk voorlichtingsmateriaal over pleegzorg. Het doel is een reëel en positief beeld van pleegzorg neer te zetten.

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland

De stichting heeft het doel om grootouders die hun kleinkinderen opvoeden te informeren en met elkaar in contact te brengen.

www.monitortransitiejeugd.nl

De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen.

Ook voor meldingen, vragen, klachten en/of opmerkingen over jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Jeugdzorg Startpagina

Startpunt voor andere jeugdzorgsites. Handig, maar niet altijd even betrouwbaar en actueel.

spoedhulpjeugd.nl

Landelijke vereniging spoedhulp jeugd.

Expertisecentrum Jeugdzorg

Onderdeel van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Overzichtelijke site met o.a. landelijk en regionaal nieuws, informatie over wetgeving en wachtlijsten.

Inspectie Jeugdzorg

Informatie over taken en bevoegdheden van de Inspectie Jeugdzorg.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

https://www.kinderrechten.nl

Mooie site over de rechten van het kind. In samenwerking met verschillende jeugdorganisaties.

Ministerie VWS

Officiële pagina van het ministerie van jeugd en gezin. Met links naar o.a. jeugdzorg en pleegzorg.

Raad voor de Kinderbescherming

Onderdeel van het ministerie van justitie. De raad komt op voor kinderen, bemiddelt ouders bij echtscheiding en adviseert de rechter bij recht- en strafzaken.

Nidos

Landelijk werkende jeugdbeschermings/voogdij-instelling voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers.

Pleegzorg Nederland

Algemene informatie over pleegzorg en pleegouders.

Agentschap SZW

Het Agentschap SZW voert subsidie- regelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Het Agentschap is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.

Nationaal Fonds Kinderhulp

In totaal krijgen in Nederland 250.000 kinderen te maken met jeugdzorg. Kinderhulp honoreert aanvragen voor deze kinderen, afkomstig van de instellingen voor jeugdzorg. Bijvoorbeeld voor een weekje kamperen, een lidmaatschap van een sportclub, een fiets, kleding of een presentje met Sinterklaas.

JIP Haarlemmermeer

Het JIP geeft informatie, advies en ondersteuning aan jongeren van 12 t/m 23 jaar in de gemeente Haarlemmermeer, o.a. over school, werk, geld, belasting, het invullen van formulieren / schrijven van brieven, rechten, hulp, seksualiteit, gezondheid en nog veel meer.

Triple P

‘Triple P’ staat voor Positief Pedagogisch Programma en is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Het is een laagdrempelig, integraal programma met als doel – ernstige – emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap. Binnen Kenter bieden wij niveau 4 aan (circa tien bijeen komsten rond een pedagogische vraag) op onze afdelingen in Zuid- en Midden Kennemerland.

www.kenniscentrum-kjp.nl                                                                                                                                                  

Site van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie met heel veel informatie op het gebied van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen onder kinderen en tieners.                                                                   

www.brainwiki.nl   

Site van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie speciaal voor kinderen en jongeren    

www.balansdigitaal.nl                                                                                                                                                            

Site van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, syndroom van Asperger, dyslexie en PDD-NOS.    

www.adhd.nl                                                                                                                                                                            

Van de ADHD Stichting  

www.zwaarweer.nl                                                                                                                                                                 

Site voor jongeren met informatie over depressie                                                                                                           

Stem in de stad

Stem in de stad is een grote vrijwilligersorganisatie in Haarlem.  Eén onderdeel van hulp is ‘schuldhulpmaatje’, dat begeleiding en ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met schulden of jongeren en volwassenen die behoefte hebben aan beter budgetbeheer. Ervaring met schuldhulpmaatje lezen? Zie Ervaringsverhaal                                

http://moneyfit.nl

Als jongeren te maken hebben met psychische en sociale problematiek is er tegelijkertijd bijna altijd sprake van financiële problemen. Voor uitgebreide informatie over financiën en jongeren zie de site van moneyfit.

www.tourette.nl                                                                                                                                                                        

Van de nederlandse Stichting Gilles de la Tourette.  Site van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie met heel veel informatie op het gebied van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen onder kinderen en tieners.                                                                 

Voor een veilig thuis (Voorheen meldpunt kindermishandeling)

Voor vragen, zorg en meldingen van kindermishandeling in de regio Noord-Holland Noord en Kennemerland. Aparte gedeelten voor kinderen en volwassenen.