Bestuursverslag 2019

Strategisch beleidsplan 2019-2021

Kenter heeft in 2018 een strategisch beleidsplan 2019-2021 geformuleerd. Hierin waren de toenemende zorgcomplexiteit en de vraag naar verder specialiseren leidend. Daarmee is de aansluiting geformuleerd op de transformatiedoel-stellingen. De uitvoering van het strategisch beleidsplan stuit echter op problemen, want de financiële positie belemmert de mogelijkheden van verdere specialistische ontwikkeling. 

Bestuurder ad Interim

In juli 2019 ben ik aangesteld als interim bestuurder. Een belangrijk onderdeel van mijn opdracht is een analyse maken van de huidige financiële situatie. Het achterliggende doel is oplossingsrichtingen te vinden en deze vervolgens te effectueren. Met alle leidinggevenden is geïnventariseerd wat de belangrijkste prioriteiten voor de noodzakelijke resultaatverbetering zijn.

Voor resultaatverbetering zijn drie pijlers gedefinieerd:

 1. Productiviteitsverhoging met focus op tijdschrijven en het cliëntregistratiesysteem;
 2. Kostenverlaging met focus op overhead, organisatiestructuur en cultuur;
 3. Portfoliostrategie ten gunste van rendabele producten met focus op passende financiering van huidige producten en/of keuzes rondom verliesgevende zorg.

Deze prioriteiten zijn verder geanalyseerd en uitgewerkt in beoogde resultaten waar voortvarend mee aan de slag is gegaan. Ook de financiële effecten van deze maatregelen zijn inzichtelijk gemaakt.

Extern onderzoek naar continuïteit en bedrijfsvoering

De gemeenten in de regio´s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland hebben in juni 2019 opdracht gegeven tot een extern onderzoek en analyse van de continuïteit en bedrijfsvoering bij Kenter Jeugdhulp. Onderdeel van deze opdracht was het in beeld brengen van de (reeks van) (samenvallende) factoren en gebeurtenissen die discontinuïteit bij Kenter Jeugdhulp veroorzaken of die de continuïteit bedreigen. Samen met de analyse van Kenter leidde dit tot een verbeterplan waarin effecten van scenario’s zijn uitgewerkt.

ICT

Het cliëntregistratiesysteem van kenter bleek niet gebruiksvriendelijk en levert onvoldoende functionaliteit om het administratie/factureringsproces goed te ondersteunen en te borgen. De registratie kost meer tijd waardoor er minder tijd overblijft voor direct cliëntcontact. Ook werd vanwege complexe facturatieprocessen niet of onvolledig gefactureerd. Een onderzoek naar een ander ECD is inmiddels in een gevorderd stadium.

Facturatie

De benodigde inhaalslag in het facturatieproces is in 2019 gerealiseerd. De aanvullende ondersteuning en interventies in 2019 zijn noodzakelijk gebleken. Positieve effecten zijn inmiddels zichtbaar in de rapportage urenverantwoording vanaf eind 2019.

HRM

De arbeidsmarktproblematiek speelt jeugdzorgbreed. Voor de specialistische hulp die Kenter biedt zijn hoger opgeleide specialisten nodig. Ook om bepaalde hulpvormen te mogen bieden zoals bij bijvoorbeeld regievoering op casusniveau. De verschillende opdrachtgevers hanteren verschillende en daarmee complexe aanbestedings-, facturatie- en verantwoordingseisen. Ook om aan deze eisen te kunnen voldoen heeft Kenter gekwalificeerde specialisten nodig. En dit leidt tot hogere overhead-kosten.

Administratieve lasten

Vooral voor een gespecialiseerde organisatie zoals Kenter, die geïntegreerde jeugdzorg levert, is de administratieve lastendruk sterk toegenomen. Kenter levert zorg aan gemeenten met regio specifieke prestatie-indicatoren en moet aan al deze gemeenten factureren. Kenter werkt bovenregionaal en dus zijn er met vijf jeugdzorgregio’s, 45 gemeenten en acht zorgverzekeraars contracten afgesloten. De grote diversiteit aan administratie vanuit deze verschillende opdrachtgevers brengt veel extra administratieve inspanningen met zich mee.

Coronacrisis

Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag – april 2020 – hebben we te maken met de wereldwijde coronapandemie. De gevolgen van deze crisis, waarvan op dit moment nog niet duidelijk is hoe deze verder gaat verlopen, zal zijn sporen trekken in de (nabije) toekomst. Op dit moment kunnen wij nog niet overzien welke gevolgen deze crisis op de middellange en lange termijn heeft. Een groot deel van onze zorgen geldt onze cliënten en het leveren van noodzakelijke zorg aan jeugdigen en hun gezinnen die dat hard nodig hebben. Wij hebben vanaf de start van de beperkende maatregelen met betrekking tot de verspreiding van het virus prioriteit gegeven aan de continuïteit van hulpverlening aan onze kwetsbare doelgroep. Mensen die onze zorg nodig hebben krijgen die ook. Alle medewerkers van Kenter hebben zich in de afgelopen tijd van hun meest flexibele kant laten zien en hebben nieuwe manieren van werken razendsnel vormgegeven.

Natuurlijk zullen we ook te maken krijgen met financiële gevolgen. We krijgen immers niet automatisch betaald voor zorg die we begrijpelijkerwijs niet leveren. En op dit moment is nog niet duidelijk hoe de ‘coronafinanciering’ door de gemeenten geregeld gaat worden. De verwachting is dat gemeenten voor de duur van de noodmaatregelen ons als gecontracteerde partner omzetgarantie zullen bieden.

Dank

Graag sluit ik af met veel dank aan alle medewerkers, pleegouders en vrijwilligers en iedereen die zich ook het afgelopen jaar weer zo enorm heeft ingezet voor kwalitatief goede specialistische jeugdhulp!

Didier Dohmen

Bestuurder a.i. Kenter Jeugdhulp

 

Kernactiviteiten Kenter Jeugdhulp

Kenter richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben. Doel: optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor élk kind en élke jongere. Cliënten kunnen rekenen op gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen èn hun gezinnen. Producten / diensten (2018-blz.5)

Overzicht hulpvormen 

 • Kind- en Jongerenteams
 • Crisishulp en opvang
 • Deeltijd: diagnostiek en behandeling
 • FACT jeugdteam
 • 24-uurs hulp
 • Kinder- & Jeugdtraumacentrum (KJTC)
 • Behandelgroepen
 • Onderwijszorgklassen
 • Pleegzorg
 • Projectgezinnen
 • Overige specialistische hulpvormen
 • Spaarnezicht
 • Kamertraining
 • Begeleid wonen
 • Fasehuis/Intensieve zelfstandigheidstraining

Locaties

Kenter Jeugdhulp is actief in vier regio’s: Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland. Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland; regio Alkmaar (HAL- en BUCH-gemeenten); regio Zuid-Kennemerland en IJmond; gemeente Haarlemmermeer.

Overeenkomsten

Raamovereenkomsten gemeenten:

 • Regio Amsterdam-Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel) en regio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad)
 • Regio Alkmaar (HAL-Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk/BUCH-Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)
 • Gemeente Haarlemmermeer (Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Lijnden, Lisserbroek, Haarlemmerliede, Hoofddorp, Nieuw Vennep, Rijsenhout, Spaarnwoude, Vijfhuizen, Weteringbrug, Zwaanshoek, Zwanenburg)
 • Regio Utrecht West (De Ronde Venen)
 • Zuid-Kennemerland en IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort).

Overeenkomsten met zorgverzekeraars 

 • Caresq (Promovendum, National Academic, Besured + Aevitae vanaf 2020)
 • CZ-Ohra-Nationale Nederlanden
 • DSW-ASR (Stad Holland, inTwente, Ditzo, Amersfoortse)
 • Menzis-Anderzorg
 • VGZ (VGZ, IZA, UMC, Univé)
 • VRZ Zorginkoop (Zorg en Zekerheid, ENO, ONVZ)
 • Zilveren Kruis- Achmea (Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Friesland).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op Social Return  

Social Return is een vorm van maatschappelijk ondernemen. In 2019 is de aanpak vooral gericht geweest op:

 • Expertise delen (preventieve consultatie, ad hoc consultatie, voorlichting aan verschillende doelgroepen, samenwerking met cliëntenraad, POR, gemeenten/CJG’s, investeren in relaties met onderwijs/scholen);
 • Inzet van vele stagiaires (HBO-opleidingen, werkervaringsplaatsen);
 • Samenwerking met sw-bedrijven (inzet sw-bedrijven voor catering en tuinonderhoud).

Organisatiestructuur 2019 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op milieu

Kenter streeft naar een minimale belasting van het milieu en wil een bedrijfsvoering die daarbij past, dat wil zeggen: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2-footprint.

Kenter Jeugdhulp ziet duurzaam ondernemen als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle keuzes die Kenter maakt en maatregelen die zij neemt ondersteunen deze visie. Bij die keuzes en maatregelen kan gedacht worden aan:

 • Gebruik dubbel glas
 • Gebruik energiezuinige verlichting
 • Plaatsing energiebesparende zonnecollectoren
 • Aanwezigheidsschakelingen
 • Goed onderhoud en zo milieuvriendelijke afstelling van installaties
 • Gebruik Groene stroom
 • Inachtneming van energielabels
 • Gebruik spaar- en ledlampen
 • Dubbelzijdig printen
 • Gebruik minder milieubelastend papier voor printen
 • Afval scheiden
 • Electrische apparatuur uitschakelen buiten werktijd

Al eerder, in mei 2017, werd een energie-audit uitgevoerd die leidde tot nieuwe contracten met energie leveranciers en de aanschaf/vervanging en controle van elektrische apparaten, onderhoud en beheer van installaties, inregelen klimaatinstallatie en warmtapwater en het regelen van de ventilatie. 

Personeel en personeelsbeleid

Vertrouwenspersoon

Voor medewerkers bestaat er een vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet verbonden aan de organisatie. Contactgegevens van deze vertrouwenspersoon staan onder andere vermeld op het intranet van Kenter en in een folder die nieuwe medewerkers ontvangen bij indiensttreden.

Arbowet

Kenter organiseert jaarlijks een Arbomaand. Hierin wordt aandacht besteed aan knelpunten in arbeidsomstandigheden. De benoemde punten zijn evaluatiepunten voor het jaar daarna.

Gedragscode

In het integriteitbeleid van Kenter Jeugdhulp is vastgelegd hoe medewerkers zich (professioneel) gedragen ten aanzien van cliënten,collega’s, (vertrouwelijke) informatie,de organisatieen externe contacten. Vaak wordt dit kortweg samengevat in het woord “gedragscode”. De gedragscode van Kenter Jeugdhulp is een afspiegeling van de waarden en de identiteit van de organisatie. Naleving is essentieel voor realisering van de missie. 

Kwaliteit

Kwalitatief hoogstaande zorg

Jeugdzorgorganisaties moeten verantwoorde, kwalitatief hoogstaande zorg leveren. Daarom werkt Kenter met goed opgeleide en geregistreerde specialisten, die allen beschikken over een verklaring van goed gedrag. Verschillende inspecties werken samen om de kwaliteit van de hulp te bewaken. Kenter werkt vanuit landelijke kwaliteitskaders en hanteert richtlijnen voor de verschillende professionals. In het kwaliteitsstatuut van Kenter kunnen cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en naasten lezen welke kwaliteit zorg zij kunnen verwachten van Kenter. Kenter bezit een geldig kwaliteit certificaat (ISO) dat jaarlijks opnieuw wordt getoetst.

KMS: beschrijving van processen en cliënt centraal

Kwaliteitsvereisten zijn vastgelegd en kwaliteit is geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Hierin staan belangrijke processen nauwkeurig beschreven en staan onze cliënten centraal. Door middel van dit systeem houden we zicht op resultaten en afwijkingen om zo tijdig verbetermaatregelingen in te kunnen zetten. Een onderdeel van het KMS is de management review. Vanuit de P&C cyclus wordt per kwartaal  tijdens de management review de in het MT jaarlijks vastgestelde indicatoren inclusief resultaten en waar nodig verbetermaatregelingen besproken. De indicatoren hebben betrekking op Financiën, Productie, Primair proces, personeel en op de kwaliteitsindicatoren van geheel Kenter. Van cliënten legt Kenter gegevens vast met betrekking tot uitval, tevredenheid, doelrealisatie en afname problematiek.

Vellig Melden Incidenten

Kenter kent een systeem voor het veilig melden van incidenten (VIM) en bijna-incidenten. Alle incidenten worden per kwartaal (anoniem) tijdens de management review geanalyseerd, besproken en verbeteracties vastgesteld en opgevolgd. Incidenten hebben betrekking op onveilige of ongewenste situaties, bejegening, medicatiefouten, hulpverlening, (tentamen) suïcide, vermissing, alcohol of drugsmisbruik, agressie, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, materialen en systemen.

In 2019 zijn er in totaal 203 incidentmeldingen geregistreerd. In 144 gevallen betrof het agressief gedrag tussen kinderen/jongeren onderling maar ook agressief gedrag van het kind/jongere gericht op de hulpverlening. Er zijn geen suïcide meldingen geweest.. Een aantal incidenten worden standaard gedefinieerd als calamiteit. Deze worden doorgezet naar de inspectie.

Datalekken

Kenter kent een strikt informatisering beveiligingsbeleid, volgens de regels AVG, (privacy) beleid voor zowel de omgang met client, personele en bedrijfsmatige gegevens. De functionaris gegevens bescherming  (FG) van Kenter bewaakt dit. Datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het proces datalekken is vastgelegd in procedures en beleid. In 2019 zijn er elf datameldingen intern gemeld, geregistreerd en afgehandeld. Eén daarvan is vanwege de kans op identiteitsfraude ook gemeld bij de AP.

Risicomanagement

Risicomanagement gaat over beheersing van risico’s, welke gevolgen (kunnen) hebben voor de hulpverlening en de organisatie. Risico’s worden bij Kenter continu in beeld gebracht. Een Veiligheid Management Systeem (VMS) is een systeem dat deze processen borgt. Binnen het VMS brengt Kenter prospectief (vooraf) zorgorganisatie-, sociaal economische- en financiële risico’s in beeld. Op basis daarvan wordt beleid bepaald. De kans op risicovolle situaties in de toekomst wordt hierdoor verkleind. 

Maatregelen ter beheersing voornaamste risico’s

Jaarlijks wordt het overzicht risicogebieden binnen het MT en in afstemming met de auditcommissie (Raad van Toezicht) geactualiseerd. Gedurende het jaar kunnen nieuwe risico’s worden toegevoegd.  Tweemaal per jaar wordt er verslag uitgebracht aan de auditcommissie met betrekking tot de risico’s en de maatregelen. Jaarlijks vindt evaluatie plaats.

Kenter heeft een planning en control cyclus vastgesteld die rekening houdt met de (zoveel als mogelijke) vroegtijdige signalering van genoemde risico’s (prospectieve risicoanalyse). Bij elk onderwerp is een proceseigenaar benoemd en per risico wordt de kans en de impact vastgesteld en bekeken of er (en zo ja welke) beheersmaatregelen zijn of moeten worden getroffen. 

In het MT wordt jaarlijks (en waar nodig tussentijds) vastgesteld op welk onderdeel/proces er een (prospectieve) risicoanalyse (PRA) dient plaats te vinden. PRA’s worden uitgevoerd middels vastgestelde methodiek (Safer) door een hiervoor speciaal opgeleide interne auditor en de betreffende afdeling/team onder coördinatie van de kwaliteitsfunctionaris.

Inspectiemeldingen

Kenter heeft zelf drie incidenten gemeld bij de inspectie. Eén melding betrof verplichte medicatie, de andere twee betroffen mogelijk (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De verwachting is dat de Inspectie deze na het intensieve onderzoek van Kenter in 2020 zal afsluiten. Daarnaast heeft ook een cliënt melding bij de inspectie gedaan, hierbij was de cliënt van mening dat Kenter onvoldoende inzet heeft geleverd bij vervolghulp.

Omgangsvormen

Kenter vindt het belangrijk dat cliënten, bezoekers en medewerkers zich veilig en prettig voelen wanneer zij zich in en om een pand van Kenter begeven. In de omgangsvormen staat onder andere beschreven hoe we binnen Kenter respectvol met elkaar om gaan en hoe we omgaan met elkaars privacy en veiligheid.

Cliënteninformatie

Cliënten worden uitgebreid geïnformeerd over hun rechten en plichten en over hoe Kenter zaken heeft beschreven, zoals privacy-beleid, toestemming, klachtenregeling, melden in verwijsindex, gebruik van beeld en geluid enz.

Klachten 

Kenter heeft een onafhankelijke klachten-functionaris én een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtafhandeling is beschreven in het klachtenprotocol. Bij ervaren onvrede, is het prettig als cliënt samen met de betrokken medewerker en of diens leidinggevende probeert om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt kan de cliënt contact opnemen met de klachten-functionaris van Kenter.

Cliënten mogen ervan uitgaan dat er zorgvuldig met hun klacht en privacy om wordt gegaan. Alle klachten worden geregistreerd en genomen maatregelen moeten herhaling voorkomen. Afhandeling van een klacht kan resulteren in een betere kwaliteit van hulpverlening. Het indienen van een klacht is uiteraard niet van invloed op de hulpverlening aan de desbetreffende client.

In 2019 kwamen in totaal 25 klachten binnen bij de klachten-functionaris. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018. Vrijwel alle klachten werden naar tevredenheid afgehandeld. De klagers geven aan dat zij de wijze van klachtenbehandeling als prettig en snel hebben ervaren. De meeste klachten hadden betrekking op de hulpverlening of de hulpverlener

Onafhankelijke externe klachtencommissie

Er zijn in 2019 in het totaal zeven klachten ingediend bij de klachtencommissie, waarvan er drie in overleg met de klager direct zijn afgeschaald naar de klachten-functionaris. Van de overige vier is er één klacht behandeld en uiteindelijk niet gegrond verklaard. Eén klacht is niet behandeld omdat deze al bij de Inspectie in afhandeling was. Twee klachten zijn voortijdig, dus voor behandeling, ingetrokken.

Tuchtcollege

Eén zaak is in behandeling geweest bij het tuchtcollege voor BIG geregistreerde hulpverleners. Een deel van de klacht werd niet ontvankelijk en een deel ongegrond verklaard. Uitspraak luidde dat de hulpverlener niets te verwijten viel.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Er zijn in 2019  twee en twintig cliëntcontacten geweest met het AKJ waarin onvrede/klacht is besproken. In één geval heeft dit geleid tot het indienen van een klacht de onafhankelijke klachtencommissie van Kenter waarbij het AKJ de cliënt heeft ondersteund.  

DigiMV en jaarrekening

DigiMV staat voor (Digitaal beschikbare) Maatschappelijke Verantwoording. Het gaat hierbij om de Jaarverantwoording van zorginstellingen. Deze jaarverantwoording bestaat uit twee onderdelen: de DigiMV vragenlijst en de jaarrekening en accountantsverklaring.

In DigiMV staan alle verantwoordingsgegevens over bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Ook staan gegevens over een aantal hoofdposten uit de jaarrekening(en) vermeld. De jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. De jaarrekening bevat ook een accountantsverklaring.

Om de DigiMV gegevens en de jaarrekening van Kenter in te zien, verwijzen we u graag naar de website van het CIBG: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx.

Bijlagen bij het bestuursverslag Kenter Jeugdhulp 2019

Bijlage 1 Jaarverslag Ondernemingsraad 2019

Bijlage 2 Jaarverslag Cliëntenraad 2019

Bijlage 3 Jaarverslag Pleeg Ouder Raad Kenter Jeugdhulp 2019

Bijlage 4 Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

Bijlage 1 Jaarverslag Ondernemingsraad 2019

 Jaarverslag Ondernemingsraad 2019

 De ondernemingsraad (OR) van Kenter Jeugdhulp bestond in 2019 uit negen leden; een mix van nieuwe leden en oudgedienden en met een vertegenwoordiging die alle geledingen van de organisatie bestrijkt. 

De OR vergadert tweewekelijks en heeft maandelijks formeel overleg met de bestuurder.  

Bij de installatie van de nieuwe OR voorspelde de toenmalige bestuurder spannende tijden, waarbij de OR zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie zou moeten meewegen in de medezeggenschap.

2019 werd inderdaad een spannend jaar waarin Rob van Dam zijn vertrek als bestuurder aankondigde en de OR bij de Raad van Toezicht zorgen heeft geuit over het gebrek aan samenwerking binnen het managementteam. Die gesprekken hebben mede geleid tot het aanstellen van een bestuurder ad interim. De Raad van Toezicht heeft de opdracht gegeven om de financiële tekorten op te lossen en de continuïteit van Kenter te garanderen.

Bestuurder ad interim heeft daartoe een 6 punten plan opgesteld gericht op kostenbesparing, productieverhoging en een organisatiestructuur met minder overhead. De OR heeft de voortgang nauw gevolgd en vooral de belangen van het personeel benadrukt. De OR heeft vooraf een aantal speerpunten benoemd waaraan de plannen getoetst zouden worden. De OR wilde beweging in de organisatie, betere onderlinge samenwerking en inzet op behoud van (des)kundige collega’s. Uiteraard met een goede financiële situatie als basis. 

De OR heeft vanuit zijn wettelijk vastgelegde bevoegdheden zowel de Raad van Toezicht, als de bestuurder van advies gediend, dan wel ingestemd met regelingen die betrekking hebben op het personeel van Kenter Jeugdhulp.

De OR heeft ingestemd met de herbenoeming van de heer Raat als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de OR. De OR heeft de Raad van Toezicht geadviseerd op het functieprofiel voor de bestuurder ad interim.

De OR heeft ingestemd met de aanpassing van het privacyprotocol aan de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De OR heeft voorts ingestemd met de harmonisatie van het agessiebeleid, waarbij het beleid voor de GGZ medewerkers en dat voor de Jeugdzorg medewerkers tot een beleid voor Kenter Jeugdhulp is vervat.

De OR heeft ingestemd met het voornemen om de aansturing van de ICT afdeling te wijzigen.   

Het Kwaliteitsstatuut is voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en naasten die willen weten welke kwaliteit zorg zij kunnen verwachten van Kenter Jeugdhulp. Dat statuut is onlosmakelijk verbonden met het Professioneel Statuut, dat geldt voor alle professionals met een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst met Kenter Jeugdhulp. De OR heeft ingestemd met beide statuten.

Door het vertrek uit de organisatie van een lid van de Interne Klachtencommissie, heeft de OR mevrouw Vroomen voorgedragen als haar opvolgster in de commissie.

De OR heeft ermee ingestemd dat belangstellingsgesprekken met teamleiders in gang worden gezet, voordat de OR geadviseerd heeft op de plannen om de organisatie af te slanken. 

Bijlage 2 Jaarverslag Cliëntenraad 2019

Jaarverslag Cliëntenraad 2019

Inleiding

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van de cliëntenraad in het jaar 2019. Het was een lastig jaar voor Kenter Jeugdhulp en de cliëntenraad.

Tot aan de zomer was de cliëntenraad actief aan het werk met negen leden. In de eerste maanden van het jaar hebben veel leden, na langdurige inzet, bedankt voor het lidmaatschap. Deels had dit ook te maken met natuurlijk verloop.

Hierdoor ontstond de situatie dat de raad onderbezet raakte. De cliëntenraad is vanaf de zomer opnieuw gestart met vier leden en bestaat aan het eind van 2019 uit twee leden. De huidige cliëntenraad dankt alle ex-leden voor hun inzet. Verderop is een overzicht bijgevoegd met de namen van de leden in 2019.

De cliëntenraad heeft in 2019 als eerste prioriteit gehad om meer leden te werven. Hiertoe heeft de cliëntenraad, met ondersteuning van Kenter, een wervende brief gemaakt om te laten verspreiden onder de cliënten en de verwanten. Het gevolg is dat voor de eerste vergadering van 2020 de cliëntenraad acht geïnteresseerden voor de raad heeft kunnen uitnodigen.

Het werkplan voor 2020 zal gemaakt worden in samenwerking en overleg met de nieuwe leden.

Doelstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad stelt zich tot doel om, binnen het kader van de doelstellingen van Kenter Jeugdhulp, de belangen van de cliënten behartigen.

Dit tracht de cliëntenraad te bereiken door;

 • Het kritisch volgen van en het meedenken over het beleid van Kenter Jeugdhulp;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Raad van Bestuur en het management;
 • Het toetsen van de kwaliteitstrajecten binnen Kenter Jeugdhulp;
 • Deskundigheidsbevordering van de leden;
 • Kennis- en informatie-uitwisseling tussen de leden en met belanghebbenden;·
 • Contact met de achterban, onder andere middels cliëntparticipatie op locatie;
 • Netwerken om de doelstellingen van de cliëntenraad te bewerkstelligen door kennis en informatie-uitwisseling.

Met als doel: goede hulpverlening door Kenter Jeugdhulp met tevreden cliënten.

Overlegvergadering

De cliëntenraad heeft structureel overleg met de nieuwe interim directeur-bestuurder, welke na de zomer is aangesteld. Er is agenda overleg ingesteld zodat de overlegvergaderingen goed en gestructureerd verlopen. De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder.

Er zijn met de nieuwe raad vier overlegvergaderingen geweest in laatste helft van 2019, met bijbehorende agenda-overleggen. De cliëntenraad is zodoende goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen en rond Kenter Jeugdhulp.

Vanuit de organisatie zijn de onderwerpen in het overleg gericht op het verbeteren van de (financiële) positie van Kenter Jeugdhulp en het afwegen van de huidige vormen van dienstverlening ten opzichte van de kosten.

Voor de cliëntenraad is het daarbij van belang dat de dienstverlening aan de cliënten en verwanten zo goed mogelijk gewaarborgd is en blijft en dat er een goede overdracht is van dienstverlening als die overgaat naar andere organisaties.

De samenwerking en de afstemming van zorg tussen Kenter en andere organisaties in de regio is ook belangrijk voor de cliëntenraad, omdat dit van invloed is op cliënten en verwanten.

Bijeenkomsten

– De cliëntenraad heeft bijeenkomsten bijgewoond over de nieuwe wet voor de medezeggenschap (Wmcz 2018) en een bijeenkomst van het Autisme Informatie Centrum (AIC).

– Een cliëntenraadslid heeft een aantal bijeenkomsten over kwaliteitsplatform bijgewoond. In deze bijeenkomsten gaan de deelnemers op zoek naar en aan de slag met verbeter-mogelijkheden rondom kwaliteit van zorg.

In 2020 zal een afvaardiging van de cliëntenraad ook deelnemen aan deze bijeenkomsten.

– Twee leden van de cliëntenraad hebben meegedaan aan de kenniskringen die werden georganiseerd door ZONMW.

Acties

– De cliëntenraad heeft geadviseerd over de inrichting van de ontvangstruimte van de nieuwe Kenter vestiging aan de Diakenhuisweg 23.

– Vanwege de situatie waar Kenter Jeugdhulp zich in bevindt heeft de cliëntenraad met belangstelling en interesse de politieke besluitvorming over Jeugdhulp nauwgezet gevolgd.

– De cliëntenraad heeft zijn folder aangepast en hier een wervende flyer van gemaakt. Ook is gekeken naar de site van de raad. Het proces van de externe communicatie van de cliëntenraad zal in het eerste kwartaal van 2020 naar verwachting afgerond zijn. De organisatie zal de cliëntenraad ondersteunen in dit proces door onder andere mailings te versturen aan zijn cliënten en verwanten.

– De cliëntenraad heeft onderzocht of hij bijeenkomsten kan organiseren voor cliënten en verwanten rondom thema’s als medezeggenschap en wensen en verwachtingen van de achterban. Dit is in 2019 nog niet gelukt. De eerste bijeenkomst zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. Inhoudelijk zal een dergelijke bijeenkomst worden voorbereid met de nieuwe samenstelling van de raad.

Leden in 2019

Vanaf januari: Tamara Huis in ’t Veld (voorzitter), Hessel Krol, Bo van Loenen, Michael Sanders, Floor van Wijk, Inge Bekker en Noah Schouten.

Vanaf september: Hessel Krol (voorzitter), Bo van Loenen, Noah Schouten en Kaja Ropedzik

Vanaf november: Hessel Krol (voorzitter) en Bo van Loenen.

De cliëntenraad wordt sinds de zomer ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner van het LSR, Remko Trompetter.

Terugblik speerpunten uit het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad

 1. Het werven van 1 tot 3 nieuwe cliëntenraadsleden

Dit is in 2019 uiteindelijk niet gelukt.

 1. Nieuwe opzet en taakverdeling (werkzaamheden) binnen de Cliëntenraad.

Dit wordt opgepakt met de nieuwe raad in 2020.

 1. Fasehuizen Kenter Jeugdhulp/de betrokkenheid van ouders wat betreft de jongeren. Met als doel: ‘het optimaliseren van de communicatie van het hulpverleningstraject bij jongeren vanaf na 16 jaar’.

In maart 2019 heeft de cliëntenraad een aantal medewerkers van de fasehuizen uitgenodigd. Deze uitnodiging heeft niet geleid tot een vergadering.

 1. Het verkennen van het uitbreiden van de mogelijkheden binnen Kenter wat betreft de avondopenstelling.

De cliëntenraad staat positief tegenover mogelijke avondopenstellingen en beschikbaarheid in de avonduren. Dit is mogelijk een idee voor de toekomst.

 1. De toepassing van cliëntenfeedback in de organisatie: drie leden van de raad worden betrokken bij de implementatie van de vragenlijst.

De vragenlijst is uitgezet.

In 2020 zal de cliëntenraad wederom betrokken zijn bij de uitvraag van de Cliëntenfeedback en de verbeterplannen bekijken en van advies voorzien.

 1. Afstand verkleinen tussen cliëntenraad en Kenter door het bezoeken van een aantal teamvergaderingen.

Ook dit zal worden opgepakt door de nieuwe raad in 2020.

Vooruitblik 2020

Midden 2020 zal de Wmcz 2018 in werking treden. Deze wet versterkt de adviesrechten van de cliëntenraden. Zo wordt het verzwaard adviesrecht vervangen door instemmingsrecht, zoals bij een OR.

De verwachting is dat deze raad de centrale cliëntenraad wordt en dat er deelraden zullen ontstaan. Daarvoor is het ook nodig dat de reglementen worden aangepast. De samenwerkingsovereenkomst wordt de medezeggenschapsregeling. Uiteraard zal dan ook het Huishoudelijk Reglement van de raad gewijzigd moeten worden.

De raad heeft zijn eerste training over de nieuwe wet van het LOC reeds gekregen en wordt hierbij ook ondersteund door het LSR via de ondersteuner.

Bijlage 3 Jaarverslag Pleeg Ouder Raad Kenter Jeugdhulp 2019

 Jaarverslag 2019 PleegOuderRaad

In het jaar 2019 had de Pleegouderraad van Kenter Jeugdhulp (POR) zichzelf ten doel gesteld een visie/missie traject in te gaan. Het jaar startte met de opzegging van twee POR-leden. Wegens het oppakken van het visie/missie traject werd besloten niet direct nieuwe POR-leden te werven, maar eerst dit traject te volgen. In oktober 2019 heeft de POR Kenter Jeugdhulp kenbaarheid gegeven aan de open vacatures, waarna er één vacature is opgevuld (er waren twee gegadigden, waarvan er één zich om persoonlijke redenen terug getrokken heeft).

Het visie/missietraject: “Van visie naar missie. Van missie naar actieplan” is ontwikkeld en aangeboden door Erik van Meerendonk van het Cursushuis. Het was een inspirerende cursus, die veel stof tot nadenken gaf. De POR heeft tijdens dit traject helderheid gekregen over haar positie binnen de organisatie van Kenter Jeugdhulp, knelpunten waar de POR mee aan de slag wil en speerpunten die de POR wil onderzoeken. In het najaar heeft de POR hier een ochtend met elkaar over door gebrainstormd  om zo meer helderheid aan de knel- en speerpunten te geven

Activiteiten/betrokkenheid POR in 2019

 • De POR heeft tien maal vergaderd, waarbij op uitnodiging aanwezig zijn geweest: de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur (tweemaal), Manager Pleegzorg, teamleider pleegzorg(vijf maal).
 • De POR heeft twee zeer geslaagde avonden voor haar achterban georganiseerd. In het voorjaar een boeiende avond over de rol van de eigen kinderen van pleegouders. Tijdens een aangrijpende voorstelling werd dit thema belicht, waarna er een nabespreking volgde waarin persoonlijke ervaringen gedeeld konden worden. In het najaar werden de pleegouders net als in 2018 in het zonnetje gezet tijdens een gezellige avond met een heerlijk buffet, achtergrondmuziek, fotoshoot en indrukwekkende zang.
 • De POR heeft in december op ludieke wijze het team van pleegzorg in het zonnetje gezet.
 • Er zijn twee nieuwsbrieven door de POR uitgebracht voor haar achterban (één gewijd aan informatie en één aan werving voor POR-leden).
 • De POR heeft kritisch gekeken naar de informatie, die op het POR-gedeelte van de Kenter Jeugdhulp website geplaatst wordt. Zij heeft dit regelmatig laten aanvullen of verversen en heeft geprobeerd de informatie voor pleegouders eenvoudig vindbaar te maken.
 • De POR heeft de financiën 2018 verantwoord en voor 2020 een nieuwe begroting ingediend.
 • De POR is betrokken geweest bij verschillende (kranten)interviews, gesprekken met afgevaardigden van gemeente, JGB, CJK enz., foto en filmreportages, werving-acties; dit alles om pleegzorg te promoten.
 • De POR heeft zitting binnen de volgende werkgroepen binnen Kenter Jeugdhulp:
  • Voortraject werving nieuwe pleegouders
  • Blended Care/ Jouw Omgeving
  • Kwaliteitsplatform
  • Richtlijnen bijzondere kosten
 • De POR is vertegenwoordigd in de LOPOR (Landelijk Overleg PleegOuderRaden).
 • De POR heeft het project van de NVP “Versterken van de kracht van pleegouders” gevolgd en besproken.
 • De POR heeft een aanbeveling gedaan over de aanstelling van de interim bestuurder.
 • De POR heeft advies gegeven over de samenwerking met J&GB en het NVP-starterspakket.
 • De POR heeft de pleegouders gewezen op de video-reeks van Inge Vanderweege.
 • De POR heeft de Raad van Bestuur een brief gestuurd over zorg van de veranderingen binnen het buddyproject. Hierop is door de Raad van Bestuur gereageerd. In verband met het vertrek van de toenmalige Raad van Bestuur zijn hierop verder geen stappen ondernomen.
 • De POR heeft een mail van een pleegouder in behandeling genomen. De problematiek bij de start van een netwerkplaatsing was daarin een thema. Daarop volgend is dit ook besproken met de Raad van Bestuur en de teamleidster pleegzorg. Tijdens dit gesprek is over en weer meer duidelijkheid gegeven over deze precaire periode bij een netwerkplaatsing.

Vooruitblik 2020 POR Kenter Jeugdhulp

De POR wil in 2020 weer twee avonden voor de pleegouders organiseren. Het is gebleken dat dit een goede manier is om contact te onderhouden met de achterban.

Daarnaast blijft de POR kritisch kijken naar hun positie binnen Kenter Jeugdhulp (zowel richting de  organisatie, als naar zichzelf ). Zij zal extra aandacht besteden aan de begeleiding van de pleeggezinnen (extra attentie hierbij voor netwerkplaatsingen).

De POR zal het POR-gedeelte op de website actueel houden, twee nieuwsbrieven uitgeven en veel betrokkenheid tonen om pleegouders te ondersteunen én pleegzorg positief te belichten.

De POR zal betrokken blijven bij externe organisaties, zoals de LOPOR, NVP, gemeenten.

De POR zal waar nodig graag (ongevraagd) advies geven aan Kenter Jeugdhulp.

Tot slot gaat de POR verder met de knel- en speerpunten die zij tijdens de externe cursus hebben opgesteld. Hierdoor hoopt de POR  de belangen van de pleegouders goed te kunnen blijven behartigen en mee te bouwen aan een sterke pleegzorgorganisatie. De POR wil pleegzorg positief in het voetlicht blijven plaatsen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Bijlage 4 Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren bij het bestuur en toezicht de principes van de Zorgbrede Governancecode 2017. De Raad van Bestuur is statutair en uitvoerend bevoegd. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend.

 

De Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp telde in 2019 vijf leden. In onderstaande tabel is nadere informatie over de leden en hun relevante nevenfuncties opgenomen. In 2019 heeft herbenoeming voor een tweede termijn plaatsgevonden voor drie van de leden van de Raad.
Binnen de Raad van Toezicht zijn een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie ingesteld.

Eind 2019 is besloten de tweede termijn van de voorzitter van de auditcommissie, vanwege het voorzitterschap van de commissie, de selectie van een nieuwe accountant en de financiële situatie van Kenter, te verlengen met een half jaar tot 1 april 2021.

In 2019 heeft de Raad haar jaarlijkse evaluatie uitgevoerd met externe begeleiding van H. Beijer van DEV organisatie adviseurs op basis van de vijf pijlers voor toezicht. Voor 2020 zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:

 • Het informeel vooroverleg RvT continueren en introduceren in de auditcommissie.
 • Evaluatie, na afloop van het contract van de interim bestuurder zal een extra evaluatie plaatsvinden.
 • Strategisch follow up toekomst Kenter.
 • Door de bestuurswisseling is de Raad van Toezicht intensiever betrokken.
 • Actuele informatie over de jeugdzorg zal adequaat met elkaar gedeeld worden.

Tevens is de realisatie van de in 2019 geformuleerde verbeterpunten voor de Raad getoetst en overwegend behaald bevonden.
In 2019 werd behouden dat de Raad volledig voldoet aan de drie voorwaarden van Goed Toezicht, het accreditatieprogramma van de NVTZ (Goed beslagen ten ijs, Evaluatie en reflectie en Transparantie). Individueel investeerden de leden van de Raad door deelname aan diverse leergangen (waaronder de leergang Verbindend en Reflectief Leiderschap en congres financiële verantwoording).

In het verslagjaar is de Raad van Toezicht zes maal in een reguliere vergadering bijeen (RvT-RvB) geweest. In aanvulling hierop hebben, vanwege de toenemend zorgelijke situatie en de bestuurswisseling die in dit verslagjaar plaatsvond, twee ingelaste vergaderingen plaatsgevonden, waaronder één specifiek strategisch overleg onder externe begeleiding om weloverwogen invulling te kunnen geven aan de (aard van de) bestuurlijke continuïteit. Daarnaast heeft indien nodig afstemming per email / telefoon plaatsgevonden en was er maandelijks een afstemmingsoverleg tussen de voorzitters van de RvB en RvT.

Vanwege de in 2018 sterk tegenvallende (financiële) resultaten stond de bedrijfsvoering gedurende het gehele verslagjaar dominant op de agenda en werd in het kader van de jaarrekening veel aandacht besteed aan de continuïteitsparagraaf. Vanaf medio 2019 werden de liquiditeitsprognoses structureel voor elk van de vergaderingen geagendeerd, evenals de vorderingen van het in september opgestelde plan van aanpak continuïteit, in combinatie met de analyse van de externe projectleider (in opdracht van de voor Kenter Jeugdhulp relevante gemeenten).

Decharge van de vaste bestuurder en benoeming van de interim bestuurder (6-9 maanden met uitloop naar een jaar) vond plaats per 5 juli 2019.

Vanwege de nijpende situatie nam de voorzitter van de Raad eind mei, op verzoek, samen met de toen nog zittende bestuurder deel aan een overleg met de gemeentelijke directeuren en beleidsmedewerkers uit de regio, om overeenstemming over de nog onopgeloste zakelijke verschillen te bewerkstelligen.

Om diezelfde reden was de voorzitter aan het eind van het verslagjaar, samen met de inmiddels aangestelde interim bestuurder, aanwezig bij twee overleggen over genoemde zakelijke verschillen van inzicht met de stuurgroep van wethouders die de totale regio vertegenwoordigen.

De auditcommissie vergaderde in 2019 zes maal.

Specifieke aandacht werd besteed aan de jaarrekening 2018, het accountantsverslag en de managementletter.

 • De jaarrekening werd tijdens de julivergadering besproken in aanwezigheid van de externe accountant, BDO. De opvolging van de aanbevelingen, verwoord in het accountantsverslag en de managementletter, is als specifiek agendapunt in iedere AC vergadering opgenomen. De voortgang van de opvolging loopt, maar wordt op sommige momenten gefrustreerd door prioriteiten in het dagelijkse proces.
 • De problemen en uitdagingen rond inkoop, facturatieproces, productieregistratie, Wincare en personele bezetting waren regelmatig onderwerp van gesprek. De AC ziet een stijgende lijn ten aanzien van tijdigheid en kwaliteit. Zo is een definitief besluit genomen over de toekomst van Wincare, het wordt vervangen en is de facturatie inmiddels op tempo. Ook de productieregistratie kent een stijgende lijn, maar is nog niet op het gewenste niveau. Voor 2019 wordt een (nu nog realistische) norm van 1100 uur aangehouden, waar 1250 het maximale aantal te produceren uren is. 
 • De periodieke rapportages zijn op gang gekomen. Zo werd in de novembervergadering het derde kwartaal besproken.
 • De voorlopige begroting 2020 werd door de AC besproken en becommentarieerd. Afronding van dit proces zal plaatsvinden in de januari vergadering.
 • De afwikkeling van de fraudezaak uit 2014 is door de auditcommissie nauwgezet gevolgd. Van de twee veroordeelde voormalige medewerkers heeft er één zijn ingediende hoger beroep ingetrokken. Wanneer het hoger beroep van de andere medewerker zal plaatsvinden is nog niet bekend.

De commissie kwaliteit en veiligheid vergaderde in 2019 drie maal.
Specifieke aandacht werd besteed aan:

 • Kwaliteit Management Systeem (KMS) en Veiligheid Management Systeem (VMS)  en de daaruit volgende resultaten, analyses en ingezette verbeterpunten door Kenter met de focus op: klachten, incidenten, meldingen Inspectie, tuchtzaken, autoriteit persoonsgegevens.
 • Betrokkenheid van de RvT bij en de uitkomsten en verbeterplannen vanuit externe audit ISO.
 • Voorbereidend  is gesproken over de inrichting van het jaarlijks houden van een walk around vanaf 2020.
 • Casusbesprekingen over verschillende dilemma’s.

De remuneratiecommissie kwam in 2019 negen maal bijeen. Vier bijeenkomsten vonden plaats in het kader van de selectie van het bureau voor de werving van een nieuwe bestuurder, twee in het kader van de werving van de nieuwe interim bestuurder (hiervoor werden aan de remuneratiecommissie twee andere leden van de RvT toegevoegd) en drie in het kader van de bestuurlijke overdracht en de follow-up van de voortgang van de aan de interim bestuurder versterkte opdracht.

Leden van de Raad woonden in 2019 bijeenkomsten van het MT, de OR, de Cliëntenraad en de Pleegouderraad bij. In deze bijeenkomsten werd specifiek stilgestaan bij de (voorbereiding van) de bestuurswisseling, de financiële ontwikkelingen en de voorgenomen organisatorische aanpassingen. Na de zomer werden door de voltallige Raad inspirerende werkbezoeken gebracht aan diverse bedrijfsonderdelen.

In de reguliere RvT-vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • ICT / One Kenter en facturering, doorlopend
 • Zorgverkoop, doorlopend
 • Bezwaarprocedure TAJ
 • Vastgoed, ter goedkeuring
 • Communicatie trajecten (ook extern), vanwege de bestuurswisseling en financiële situatie
 • Plan van aanpak proces- en resultaatsverbetering
 • Plan van aanpak continuïteit
 • Managementletter interim controle 2018
 • Jaarrekening 2018, ter goedkeuring
 • Jaardocument 2018, ter goedkeuring
 • Begroting 2019, ter bespreking (goedkeuring in de eerste vergadering van 2020)
 • WNT-klasse bestuurder, ter vaststelling.

2019 is voor Kenter Jeugdhulp een financieel en organisatorisch zwaar jaar geweest, waarbij de continuïteit ter discussie kwam. In de laatste maanden van 2019 zijn echter belangrijke eerste aantoonbare stappen gezet ter verbetering van de bedrijfsvoering en zijn serieus zakelijke gesprekken met de opdracht gevende gemeenten vormgegeven. Op basis van deze, zij het nog prille, positieve ontwikkelingen kan naar verwachting in de loop van 2020 ruimte ontstaan voor vernieuwende zorg- en hulpinhoudelijke ontwikkelingen.
De Raad van Toezicht spreekt haar grote waardering uit voor alle inzet bij de Raad van Bestuur, het MT, de Cliëntenraad, de Pleegouderraad, de Ondernemingsraad en de medewerkers van de organisatie.

 

Relevante (neven)functies van de leden Raad van Toezicht 2019

 Leden

(Neven)functies leden Raad van Toezicht

Mevrouw C.M.G.J. Houtzagers

Zelfstandig ondernemer DGA CECconsult, Interim management (CEO-level) en consultancy

Lid (vicevoorzitter per 2017) RvT van Aafje (VVT)

Lid RvC van Naviva (Kraamzorg)

Vicevoorzitter RvC van HONK (huisartsen in Alkmaar

De heer J.F. Gerrits Jans

Zelfstandig ondernemer onder de naam HGJ Audit Support VoF

Mevrouw M.J.W. van der Linde

Directeur-bestuurder MST-Nederland en België

Mevrouw F. Örgü

 

Freelance televisiejournalist, mediatrainer, communicatiemanager

Lid Raad van Toezicht Aafje

Voorzitter Rotterdam Creative Commission

Voorzitter VVD Vlaardingen

Lid van het Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Delfland

Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming West

De heer H. Raat

 

Hoogleraar Jeugdgezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam

Voorzitter van de Cie. Ontwikkelingsonderzoek van het NCJ (tot voorjaar 2019)

Voorzitter Adviescommissie jeugdarts opleiding bij de NSPOH, Utrecht

Adviseur voor academisering van medische vervolgopleidingen bij NSPOH in Utrecht

Lid redactie Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg

Lid Wetenschappelijke Cie. Jeugdgezondheidszorg van het NCJ

Lid Capaciteitsorgaan voor de sociale geneeskunde

(unpaid) ‘Adjunct professor’ at the School of Public Health, Peking University, Beijing, China to advise on research, 2018-2021

Guest professor at the School of Public Health, Sichuan University, Chengdu, China, 2018-2021

Lid van het bestuur Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen in Nederland

 

Corine Houtzagers, voorzitter Raad van Toezicht.