Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën

Sinds enkele jaren werken diverse hulpverleners aan de verdere implementatie van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS), de inzet van Familie Netwerk Beraden (FNB) en de cultuuromslag die dit vraagt binnen de organisatie. Kenter Jeugdhulp heeft een aparte werkgroep om deze manier van werken verder intern onder de aandacht te brengen. Wij laten Annette de Wit aan het woord, een van de ‘trekkers’ en werkzaam als gedragswetenschapper Spoedeisende Hulp en projectgezinnen.

Wat versta je onder het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën?
Het werken vanuit SNS is een basishouding van waaruit de professional denkt en handelt. Het is een manier van werken waarbij de jongere en/of zijn gezin de regie over het leven in eigen hand houdt, samen met zijn familie en sociaal netwerk besluiten neemt en een plan voor de toekomst maakt.
Wij betrekken niet de cliënt maar de cliënt betrekt ons, we werken vanuit sociale netwerkstrategieën en dat is echt wat anders dan werken met het sociale netwerk. Kortom, de uitgangspunten van het eigen kracht werken.

En wat bedoel je dan met werken vanuit de eigen kracht?
Bij het werken vanuit eigen kracht beslissen families met hun netwerk wat zij nodig hebben aan hulp en steun om de problemen van iemand in hun familie op te lossen. Bij deze manier van werken is het de bedoeling dat de cliënt verbonden is met de hulp- en steunbronnen binnen de eigen familie, cultuur en het sociale netwerk; deze eigen bronnen benut en versterkt.

Zijn je collega’s ook bekend met deze manier van werken?
Het MT (van voormalig OCK het Spalier) heeft indertijd de werkgroep SNS ingesteld om het eigen kracht denken en werken vanuit sociale netwerk strategieën te ontwikkelen en te borgen. Bijna alle pedagogisch medewerkers, pleegzorg- en ambulante werkers hebben een basistraining SNS gevolgd. Ook het management heeft vorig jaar een bijeenkomst gehad waar een plan uit naar voren is gekomen.
Het werken vanuit SNS moet een basis zijn van alle medewerkers. De inzet van een FNB kan daarbij een logisch vervolg zijn. Dit jaar krijgen de overige medewerkers een basistraining SNS. De werkgroep heeft er voor gekozen om de verdere implementatie en borging vooral te doen vanuit het creëren van een leeromgeving om deze manier van werken verder tussen de oren en in de vingers te krijgen.

Hebben jullie een aantal concrete activiteiten gericht op de borging?
Op de eerste plaats is deze manier van werken een belangrijk aandachtspunt binnen de werkbegeleiding, teamvergaderingen en casuïstiek besprekingen. Uitgaande van parallelle processen en de kunst van het vragen stellen, is het van belang dat deze manier van werken in ons eigen systeem zit. Daarnaast hebben we een lijst met ‘gedrevenen’ opgesteld. Dit zijn collega’s die getraind zijn, ervaring hebben en vooral enthousiast zijn over de inzet van een FNB. Deze medewerkers hebben zich opgegeven om anderen te coachen en daar is ook voor 2015 extra budget voor beschikbaar. Ook is er een A4 in de maak met daarop de tools van SNS/ FNB.

Tot slot gaan we twee bijeenkomsten organiseren voor alle medewerkers om positieve ervaringen te horen en het enthousiasme voor deze benadering door te geven. Zij kunnen vragen omtrent casuïstiek hier inbrengen.

Wat verwacht je ervan?
Van het werken vanuit SNS verwacht ik dat het houden van regie de eigen kracht van cliënten doet toenemen en dat deze toename van eigen kracht uiteindelijk zal leiden tot een afname van eventuele klachten of problematiek. Ik verwacht ook dat de afhankelijkheid van zorg zal afnemen, waarbij de veranderingen stabieler en duurzamer zijn in vergelijking tot reguliere werkwijzen in de ‘traditionele’ jeugdzorg. Daarnaast denk ik dat de inzet van en belasting voor de professionele hulpverlener per hulpverleningstraject lager wordt, omdat het werken vanuit SNS de regie primair legt bij de jongere en zijn gezin.