Subsidie voor project ‘Vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’

De provincie Noord-Holland heeft de subsidieaanvraag voor de uitvoering van het project ‘Vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’ toegewezen. Het is een project dat binnen de gemeenten Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland uitgevoerd zal worden met een groot aantal samenwerkingspartners.

Het project bestaat uit een zestal activiteiten te weten:

1- Opstellen visie over professionele aanpak bij verantwoord scheiden en goed ouderschap;
2- Ontwikkeling en uitvoering van trainingsmodules inclusief terugkomdagen voor tenminste 135 professionals (45 professionals per regio: CJG coaches en -consulenten, schoolcoaches, consulenten wijk- en Meerteams, maatschappelijk werkers en medewerkers JGZ door het LOCK;
3- Ontwikkelen en uitvoeren van informatieavonden voor ouders die een scheiding overwegen of besloten hebben om te scheiden en hun netwerk;
4- Ontwikkelen van voorbeeldprotocollen voor scholen en kinderdagverblijven, gebaseerd op de gedeelde visie;
5- Inventariserend onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met als doel het bieden van een goed overzicht van het voorlichtings-, ondersteunings- en hulpverleningsaanbod op het terrein van scheidingen. De onderzoeksresultaten bieden inzicht in het in de drie regio’s bestaande en gewenste arsenaal aan instrumenten, interventies en aanpakken op het terrein van scheidingen om te komen tot een dekkend en samenhangend ondersteuningsaanbod gericht op de periode pre-scheiding, tijdens de scheiding en na de scheiding en op verschillende stadia van conflict-escalatie (Kinderombudsman 2014). Per regio zal vervolgens ingezet worden op het vullen van eventuele hiaten.
6- Ontwikkeling van een sociale kaart voor ouders, kinderen en professionals die op verschillende manieren vorm krijgt.

Projectleiding
De projectleiding zal uitgevoerd worden door Elly van der Storm, senior beleidsadviseur van de gemeente Haarlemmermeer. Projectcoördinator namens het LOCK is Margreet Timmer. Projectleiders van de andere twee regio’s zijn: Karen Bruijns van de gemeente Velsen voor de regio IJmond en Els Rozema van de gemeente Haarlem voor de regio Zuid-Kennemerland. De projectleider vanuit de bovenregionale organisaties is Janet van Bavel.

PNH_RGB_pos