LOCK congres over Feitenonderzoek bij Kindermishandeling

Op 30 september jl. vond het tweede congres plaats van het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) met dit jaar als centraal thema: ‘het belang van feitenonderzoek bij kindermishandeling’.
Ingrijpen en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling hebben een grote impact op gezinnen en het leven van een kind. Om tot zorgvuldige beslissingen te komen is feitenonderzoek vanuit meerdere sectoren en goede onderlinge afstemming tussen professionals cruciaal.


De volgende vragen kwamen aan de orde tijdens het congres: Welke informatie ligt aan de basis van ingrijpende beslissingen? Wat houdt feitenonderzoek in als we kijken door de bril van jeugdhulpverleners, raadsmedewerkers, (forensisch) artsen, behandelaren, politie en OM? Waar liggen knelpunten en hoe kunnen we elkaars expertise benutten om tot een aanpak te komen die recht doet aan de veilige ontwikkeling van kinderen? En kinderen en gezinnen zo min mogelijk belast? Dagvoorzitter Flora van Grinsven, klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum (KJTC) van Kenter, zorgde voor een prima verloop van het congres. Hierin waren ook twee workshopsessies opgenomen waarin men uitgebreid kennis kon maken met verschillende werkwijzen en instrumenten.

Rapport Kinderombudsman
Eind 2012 publiceerde de Kinderombudsman het rapport: ‘Is de zorg gegrond?; analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorg beslissingen’. In dit rapport zijn concrete aanbevelingen voor organisaties geformuleerd. Tijdens het congres werd stil gestaan bij de ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben om feitenonderzoek beter in te bedden in de werkwijze van de professionals. De plenaire presentaties werden verzorgd door de volgende experts die praktijkervaringen en ontwikkelingen met het publiek deelden: Aafke Scharloo (zelfstandig gevestigd), Sander van Arum (de Waag), Wouter Karst (NFI), Francien Lamers (VU/KJTC) en Eva Kwakman (OM).

Conclusie
Dankzij alle sprekers, workshopleiders en deelnemers was het een inspirerende en actieve dag met voor velen een aantal belangrijke ‘ takehome messages’ . Velen vonden de term ‘waarheidsvinding’ vaak erg beladen. Daarom was de algehele conclusie dat betrokkenen met elkaar moeten afspreken allemaal aan feitenonderzoek te moeten doen. “We verzamelen feiten en onderbouwen of ontkrachten hypotheses, waarbij de samenwerking tussen disciplines belangrijk is om zo kinderen veilig te stellen. Gebruik elkaars kennis en expertise”, aldus Margreet Timmer, coördinator van het LOCK.

Aafke en Irene-1