Wat is Pleegzorg

Wilt u pleegouder worden? Bezoek dan onze pagina informatiebijeenkomsten

Ook onze webinar geeft u meer informatie over pleegzorg. 

Pleegzorg is een vorm van specialistische jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk/langdurig of in deeltijd in een ander gezin gaat wonen. Kenter Pleegzorg geeft professionele begeleiding aan het pleegkind, de pleegouders en de ouders. Daarnaast worden regelmatig andere specialistische hulpvormen van Kenter ingezet, zoals traumatherapie voor de pleegkinderen.

Informele en formele pleegzorg

In Nederland worden veel jeugdigen door familieleden of bekenden opgevoed als dit door omstandigheden thuis niet mogelijk is. Dit noemt men informele pleegzorg. Zodra hier een pleegzorgorganisatie bij betrokken wordt, noemt men dit formele pleegzorg in het kader van jeugdhulp.

Netwerk Pleegzorg

Als een kind bij Kenter Pleegzorg wordt aangemeld zal in eerste instantie de vraag gesteld worden of er al in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders is gezocht. Vaak woont een kind al bij een familielid of bekende van het gezin. Deze vorm van pleegzorg wordt netwerkpleegzorg genoemd.

Bestandspleegzorg

Als er bij aanmelding blijkt dat er (nog) geen netwerk beschikbaar is, zal Kenter Pleegzorg het kind op de wachtlijst zetten en wordt er gezocht naar een geschikte plek bij pleegouders, die bij Kenter Pleegzorg geregistreerd zijn, ook wel bestandspleegouders genoemd.

Bestandspleegouders hebben zich bij Kenter Pleegzorg aangemeld, met de vraag om pleegouder in het kader van jeugdhulp te worden. Zowel bestandspleegouders als netwerkpleegouders moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Eén van de pleegouders moet ten minste 21 jaar oud zijn. Aspirant pleegouders en hun huisgenoten boven de 12 jaar moeten voor de plaatsing van een pleegkind beschikken over een verklaring van geen bezwaar van de raad voor kinderbescherming. De geschiktheid van het pleeggezin wordt beoordeeld door Kenter Pleegzorg en de pleegouder moet bereid zijn begeleiding van Kenter Pleegzorg te aanvaarden.

Vormen van pleegzorg

Zowel bij bestands- als netwerkpleegzorg is het mogelijk dat een kind voor korte of langere tijd in het pleeggezin te verblijft. Dit kan zowel full-time als in deeltijd, waarbij vele varianten mogelijk zijn.  Zorg wordt zo veel mogelijk op maat geboden.

Deeltijd pleegzorg

Deeltijd pleegzorg, bijvoorbeeld enkele weekenden per maand, of enkele dag(delen) per week, kan een gezin vaak al voldoende ondersteunen en rust bieden om problemen aan te pakken. Vaak wordt deeltijd pleegzorg naast andere vormen van hulp ingezet.

Voltijdpleegzorg

We spreken van voltijdpleegzorg als de dagelijkse opvoeding in een pleeggezin plaats vindt. Het uitgangspunt is dat de ouders uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Dit wordt de hulpverleningsvariant genoemd. Is dat niet mogelijk, dan blijft het kind voor langere tijd bij de pleegouders, soms totdat het kind volwassen is. Dat noemen we de opvoedingsvariant.

Hulpverlenings- en opvoedvariant

Vanuit een landelijk geformuleerde visie op pleegzorg zijn twee varianten voor fulltime pleegzorg benoemd: de hulpverleningsvariant en de opvoedingsvariant. De achterliggende gedachte is dat alle betrokkenen in de pleegzorg, het pleegkind, diens ouders en pleegouders, snel duidelijkheid krijgen over de termijn en het doel van de plaatsing.

Bij de hulpverleningsvariant is het doel om de oorspronkelijke opvoedingssituatie te herstellen al dan niet met ondersteuning van een deeltijd pleeggezin.

Binnen een vooraf gestelde termijn van een half jaar tot een jaar wordt intensief met de ouders van het pleegkind samengewerkt. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om de jeugdige terug bij diens ouders te plaatsen, wordt de hulpverleningsvariant omgezet naar de opvoedingsvariant. Het kind/jongere blijft in hetzelfde of in een ander pleeggezin wonen, al of niet ondersteund door een deeltijd pleeggezin. De kind/jongere zorg kan ook worden doorgeplaatst naar een andere vorm van jeugdhulp.

In de opvoedingsvariant wordt een pleegkind voor langere tijd door pleegouders opgevoed. Het doel van de plaatsing is om continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind te creëren. Contact met de ouders blijft, waar mogelijk, bestaan.

Tot slot is er de deeltijdpleegzorg. Dit omvat verschillende mogelijkheden om pleegzorg als aanvulling op de dagelijkse zorg en opvoeding van een jeugdige in te zetten, bijvoorbeeld voor een aantal uren of dagdelen per week, in het weekeinde of in de vakanties. Deze variant wordt veel gebruikt als preventieve hulp voor jeugdigen die thuis wonen, maar waar de zorg en opvoeding voor de ouders zwaar vallen. Zo kan een uithuisplaatsing worden voorkomen. Deeltijdpleegzorg kan ook worden ingezet voor jeugdigen die in een groep wonen of ter ontlasting van een ander pleeggezin.

Lees meer over Pleegzorg:

Direct naar pleegouder worden of naar meer informatie? Klik hier!

Klik op deze link om naar de informatie over Pleegoudervoogdij te gaan

 

Brochures

Klik op deze link om naar de brochure meest gestelde vragen over pleegzorg te gaan

Klik op deze link om naar de brochure Zorgen voor een kind van een ander te gaan

Klik op deze link om naar vraag maar raak wat wij willen weten over pleegzorg te gaan

 

Contact met pleegzorg

Wilt u contact opnemen met pleegzorg, laat dan een bericht achter in het onderstaande formulier of bel naar: 
088 243 43 43

Contact Pleegzorg