Voltijdpleegzorg

Wat is voltijdpleegzorg?

We spreken van voltijdpleegzorg, als een kind zeven dagen per week bij een ander gezin dan zijn eigen gezin woont. Pleegouders nemen bij een voltijdplaatsing de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Aan die opvoeding wordt invulling gegeven in overleg met de ouder(s), begeleider pleegzorg en degene die heeft gezorgd voor de plaatsing (casemanager).

Hoe lang?

De duur van de plaatsing verschilt en kan voor zowel een korte als voor een langere periode zijn.

Er zijn twee typen voltijdplaatsing

  • hulpverleningsvariant

Tijdens deze pleegzorgplaatsing is het (nog) niet duidelijk wat de beste oplossing is. De pleegzorgbegeleider van Kenter zoekt, samen met de ouders, de casemanager en andere betrokkenen, naar de beste oplossing voor het kind of de jongere. De beste oplossing is dat het kind/jongere weer naar huis terug gaat. Als dat niet mogelijk is, kan een pleeggezin of groep een mogelijkheid zijn. Als nog onderzocht wordt of een kind terug naar huis kan, is er vaak sprake van een intensievere omgang met de ouders dan wanneer al duidelijk is dat een kind in het pleeggezin blijft. Wat de keuze ook is, in alle gevallen wordt actief naar de gekozen oplossing toegewerkt.

  • opvoedingsvariant

Als blijkt dat het verblijf in een pleeggezin het beste vooruitzicht biedt voor de opvoedingssituatie van het kind/de jongere, dan wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke ingroei van het pleegkind in het pleegezin. Het is duidelijk dat het kind voor een langere periode en zelfs soms tot zijn volwassenheid in het pleeggezin blijft wonen. De nadruk ligt bij deze vorm op verzorging en opvoeding. De ouders dragen de opvoedingsverantwoordelijkheid over aan de pleegouders. Er wordt  door de pleegouders actief (mee)gewerkt aan het blijven vervullen van de moeder- en vaderrol door de ouders.

Contact met pleegzorgbegeleider

Bij de aanvang van een plaatsing is er intensief contact met de begeleider pleegzorg, om alle regelzaken af te handelen, afspraken te maken en te evalueren. Als de plaatsing eenmaal goed loopt, neemt de frequentie van het beiden van opvoedhulp af, naar gemiddeld eens per vier weken. Uiteraard kunnen (pleeg)ouders tussen de bezoeken bij vragen of eventuele moeilijkheden, altijd telefonisch- en mail contact leggen. En als dat nodig is, komt de begeleider pleegzorg ook tussentijds langs.

Klik op deze link om naar de brochure Pleegzorg voor langere tijd te gaan