Haarlems Dagblad: offensief Kenter moet fors tekort aan pleeggezinnen terugdringen

Plan van aanpak tekort pleegopvang

In Zuid-Kennemerland en de IJmond bestaat nog steeds een fors tekort aan pleeggezinnen. Maar Kenter Jeugdhulp wil binnenkort een offensief in gang zetten waarmee dat hardnekkige probleem kan worden aangepakt.

Carlo Nijveen

Om kin­de­ren die we­gens ern­sti­ge pro­ble­men uit huis zijn ge­plaatst zo snel mo­ge­lijk bij een pleeg­ge­zin on­der te bren­gen, wil Ken­ter ker­ken, scho­len, sport­clubs en ook be­drij­ven in deze con­trei­en gaan in­scha­ke­len. Zij moe­ten via hun net­wer­ken snel meer op­vang­plaat­sen ge­ne­ren. Wal­ter Smits van Ken­ter: ,,De zoek­tocht naar nieu­we op­vang moet zo snel­ler en ge­mak­ke­lij­ker gaan ver­lo­pen.’’

De nieu­we aan­pak kan te­vens het zoe­ken van op­vang voor di­ver­se kin­de­ren uit een ge­zin – broers en zus­sen – ver­ge­mak­ke­lij­ken, hoopt Smits. ,,Pleeg­ou­ders die be­reid zijn om meer dan één kind of jong-vol­was­se­ne in huis te ne­men, zijn las­tig te vin­den. Ook is er al lan­ge­re tijd een te­kort aan op­vang­plek­ken voor acht- tot acht­tien­ja­ri­gen. We heb­ben een wacht­lijst, waar­op mo­men­teel een kind staat voor wie we in­mid­dels vier maan­den be­zig zijn. Dat kind ver­keert nu wel in een vei­li­ge si­tu­a­tie. Maar we wil­len het na­tuur­lijk zo snel mo­ge­lijk de­fi­ni­tief in een pleeg­ge­zin zien on­der te bren­gen.’’

Ze­ker niet alle ge­zin­nen zijn ge­schikt om een of meer pleeg­kin­de­ren op te van­gen. ,,Daar­om heb­ben wij voor ie­der kind bij wie deze vorm van zorg no­dig is ei­gen­lijk vier kan­di­daat­ge­zin­nen no­dig.’’ Het is de be­doe­ling om in sep­tem­ber van dit jaar een plan van aan­pak op ta­fel te leg­gen, zegt Smits. ,,We wil­len de ge­meen­ten in deze re­gio vra­gen dit pro­ject te hel­pen be­kos­ti­gen.’’