Actieplan verbetert aanpak meisjesslachtoffers loverboys

Afbeelding gebroken hart

Evenals andere Jeugdzorgorganisaties, is Kenter Jeugdhulp al geruime tijd bezig haar hulp aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel te intensiveren. De afspraken die jeugdzorgorganisaties daarover hebben gemaakt staan in het Actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’, dat de Commissie Azough eind december 2014 presenteerde aan staatssecretaris Van Rijn.

Lastig

Het is voor professionals en andere mensen uit de sociale omgeving van pubermeiden soms lastig om de slachtoffers te herkennen. De risicofactoren waren ook niet altijd voldoende bekend. Daarnaast bestaat er een grijs gebied met seksueel grensoverschrijdend gedag, relatieverslaving en een ‘fout vriendje’. Loverboys hanteren misbruik en misleiding vanuit een liefdesrelatie als beproefde methode. Zij zijn actief op scholen en op internet om hun slachtoffers, vaak kwetsbare meisjes, te benaderen. Door social media is het probleem vaak verborgen en ongrijpbaar.

Bezorgdheid

Begin dit jaar namen de jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’ in te stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers. De Commissie onder onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough kreeg de opdracht met een actieplan te komen om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren.

Actiepunten

Gewerkt wordt aan betere signalering en een registratieprocedure voor minderjarige slachtoffers. De samenwerking met politie en justitie wordt verder uitgewerkt en er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelingen. Daarnaast is er een algemene, heldere werkwijze gericht op preventie, herkenning en eerste opvang. Deze sluit aan bij het kwaliteitskader over voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Actieplan

In bijgaand actieplan staat meer informatie over cijfers en achtergronden, beter signaleren en registreren, evenals optimale opvang en behandeling. In het plan staat eveneens een uitgebreide lijst met actiepunten en een literatuurlijst. 

Klik hier om het Actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ te downloaden.

Monitoren

Met de presentatie van haar Actieplan houdt het werk van de Commissie Azough niet op. Ze blijft de afspraken die gemaakt zijn met de jeugdzorgorganisaties monitoren en met alle partners het gesprek aangaan om de actiepunten uit te voeren en zo mogelijk te verbreden.

Meer informatie

Bij Kenter Jeugdhulp is Baukje Zee contactpersoon met betrekking tot dit actieplan en de LAAK werkgroep. LAAK staat voor Landelijk Actieprogramma Aanpak Kindermishandeling.