Crisispleegzorg

Wat is Crisispleegzorg of crisisplaatsing?

In elk gezin komen problemen voor. De meeste problemen lossen zich op. Soms doet een gezin dat zelf, soms helpen anderen daarbij. Maar soms zijn problemen ernstiger of bestaan ze al langer. En af en toe gaat het echt mis en ontstaat er binnen een gezin een situatie waarin het kind of de jongere niet meer veilig is. Er moet dan snel actie worden ondernomen. In zo’n geval kan een jeugdige tijdelijk in een pleeggezin worden geplaatst. Dat gebeurt binnen 48 uur na melding en opvang is zowel mogelijk in een netwerkgezin (dus bij bekenden uit het netwerk van het gezin of de jeugdige) als in een bestandsgezin (uit een bestand met pleeggezinnen van Kenter).

Voor wie

Crisispleegzorg is bestemd voor het kind of jongere tussen 0 – 18 jaar.

Hoe lang?

De opvang in een Crisispleeggezin duurt maximaal vier weken. Als een kind in zo’n situatie terecht komt, is het niet duidelijk wat er precies moet gebeuren en of het kind binnen afzienbare tijd, bijvoorbeeld, weer naar huis terug kan. Er moet dan dus in een hele korte periode bekeken worden wat het vervolg zal zijn. Dat vervolg kan bestaan uit ambulante hulp, zorg thuis of dagbehandeling. Ook bijvoorbeeld een plek in een pleeggezin, een behandelgroep,  Fasehuis of KTC is een mogelijkheid.  In het begin van de crisisplaatsing wordt de jeugdige en zijn gezin natuurlijk volop gesteund. De begeleider pleegzorg komt dan gemiddeld één keer per week. De steun blijft ook na verloop van tijd, maar het contact met de pleegzorgbegeleider wordt dan wel minder.  

Voor meer informatie: Voorziening voor Pleegzorg, tel. 088 243 43 43.