Observatiediagnostiek

Terug naar start

Observatiediagnostiek: voorbeelden van zorgen of vragen

Ouders kunnen zich (bijvoorbeeld) afvragen of er bij hun kind sprake is van een rijpingsachterstand of juist een voorsprong in de ontwikkeling. Er kunnen aandacht- en concentratieproblemen spelen. Sommige ouders vragen zich misschien af of hun kind misschien autisme (of iets dat daarmee samenhangt) heeft, zoals het syndroom van Asperger of PDD-NOS, omdat het kind moeite heeft in de sociale omgang.

Hoe werkt observatiediagnostiek?

Om problemen in kaart te brengen gaan we allereerst in gesprek met de ouders over de zorgen die er bestaan met betrekking tot de ontwikkeling van een kind. Ook de vroege ontwikkeling, het functioneren van het gezin en de gang van zaken op dagopvang of basisschool komen daarbij aan de orde. Om de balans goed op te kunnen maken, zetten we een multidisciplinair (mensen met verschillende specialiteiten) team in. We beschikken daarbij over, onder andere, een kinderpsycholoog en een kinderpsychiater. Door middel van verschillende onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld spelonderzoek, kunnen de ervaren professionals van Kenter zien hoe het kind communiceert en contact maakt. Omdat ontwikkelingsproblemen bij (zeer) jonge kinderen vaak samengaat met slaap-, zindelijkheids- of eetproblemen, wordt ook daar naar gekeken. Mocht uit onderzoek blijken dat een onderzoeksvraag een ander specialisme vereist, dan verwijzen we door.

Behandeling

Als vast is komen te staan wat er precies met een kind aan de hand is (diagnose), hebben we verschillende mogelijkheden bij het inzetten van effectieve hulp. Daarover worden ouders in een adviesgesprek uitgebreid geïnformeerd. Het doel van een behandeling is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en het vergroten van de vaardigheden van de ouders om hun kind daarin te begeleiden. Een behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, een training van kind en/of ouder, deeltijd behandeling binnen één van de groepen van Kenter of ambulante ondersteuning thuis. Uitgangspunt bij elke behandeling is een goede ouder-kind relatie en behandeling vindt altijd plaats in nauwe samenspraak met de ouders.

Terug naar start