Jaarverslag 2017 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van Kenter jeugdhulp bestond in 2017 uit negen leden. De samenstelling van de OR is een representatieve afspiegeling van de organisatie. De OR vergadert tweewekelijks en heeft maandelijks formeel overleg met de Bestuurder.

De OR heeft ingestemd met een aantal geharmoniseerde regelingen voor personeel, zoals de regeling reis- en verblijfkosten en de klachtenregeling voor personeel. Een belangrijk punt van overleg met de bestuurder was de voortgang van het elektronisch cliëntendossier (ECD) en de manier waarop de toegang tot hulpverlening bij Kenter Jeugdhulp wordt georganiseerd. De OR is in de overlegvergadering met de bestuurder in een vroeg stadium geïnformeerd over plannen en beleidsvoornemens, zoals de wijziging van de hoofdstructuur van Kenter Jeugdhulp. De OR heeft in 2017 gesproken met de externe vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en de Raad van Toezicht.