Outreachende hulp en coaching

Wat is Outreachende hulp en coaching?

Onder Outreachende hulp en coaching worden de algemene uitgangspunten voor de werkwijze van de ambulante multifocale teams, FACT teams  en van andere hulpvormen die werken met jongeren verstaan. Die uitgangspunten houden in dat hulp daar wordt verleend waar dat het meest zinvol is, thuis, op school of elders. Verder wordt aansluiting gezocht bij de hulpvragen die de jongere of het gezin zelf hebben en wordt geprobeerd de eigen veerkracht van jongere en gezin te versterken. In het geval van coaching bij jongeren wordt actief gewerkt aan toeleiding naar school of werk – en het daar blijven – en aan het voorkomen van contacten met politie. Hulp richt zich ook op (positieve) sociale contacten in gezin en omgeving.  Verder wordt aandacht besteed aan financiën of schuldhulpverlening, de woonsituatie, gezondheid en vrijetijdsbesteding.

Gebruik maken van vaardigheden

Deze werkwijze heeft een empowerende, netwerkgerichte insteek, dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van de positieve eigenschappen, vaardigheden, kansen en groeimogelijkheden van jongeren zelf, maar ook van hun leefomgeving. Het ‘er zijn’ voor de jongere is een belangrijk gegeven.

Voor wie?

Coaching is gericht op jongeren tussen 12 en 23 jaar, die te maken hebben met meervoudige complexe problematiek op meerdere gebieden. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met schooluitval of bestaande of dreigende contacten met de politie.