Oriëntatiegroep Hera

Van crisisopvang naar oriëntatiegroep Hera

Soms ontstaat in een gezin een crisis en is het nodig dat een jongere (12-18 jaar) en zijn gezin direct (tijdelijk) uit elkaar gaan. In dat geval kan de jongere gebruik maken van de crisisopvang (JCK) van Kenter. Uitgangspunt is om binnen vier weken – dit is de maximale tijd binnen crisisopvang – te komen tot een verantwoorde terugkeer van de jongere naar zijn eigen gezin, of naar een andere plek binnen zijn sociale netwerk. Als dat niet lukt is een verblijf op oriëntatiegroep Hera een mogelijkheid.

Wat is Hera?

Hera is een oriëntatiegroep. Opname in deze groep is voor de duur van enkele maanden tot ongeveer een half jaar. In deze periode wordt onderzocht of een terugkeer naar het eigen gezin of netwerk op korte termijn te realiseren is. Als dat het geval is, wordt vanuit Hera, in intensieve samenwerking met de jongere en het gezin/netwerk van herkomst, gewerkt aan een plan voor die terugkeer. 

Als terugkeer naar huis op korte termijn niet mogelijk blijkt, volgt een advies aan jongere, ouders en eventuele verwijzers, over een doorverwijzing binnen de hulpverlening.

Hoe werkt Hera?

Hera gaat uit van de eigen kracht van gezinnen en sociale netwerken. Vaak zijn er in de eigen kring van de jongere bruikbare mogelijkheden aanwezig. In nauwe samenwerking met de jongere, het gezin en andere mensen binnen het sociale netwerk, wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de jongere na enige tijd weer in zijn eigen omgeving te laten opgroeien. Aan elke jongere en zijn gezin/netwerk wordt een jeugdzorgwerker gekoppeld om de betrokkenen te begeleiden. Deze begeleider onderhoudt intensief contact met iedereen en maakt samen met hen een plan. Daarin staat zo duidelijk en precies mogelijk wat er nodig is om de jongere terug naar huis terug te laten gaan. Er wordt in het plan beschreven wie worden betrokken, wat er moet gebeuren en hoe en welke aanvullende hulp – eventueel ook na terugkeer – nodig is. Aan de hand van dit plan wordt, zo vlot mogelijk, gewerkt aan de terugkeer van de jongere naar huis. Daarbij kan de begeleider eventueel ook andere hulpverleners (tijdelijk) betrekken.

En anders..

Soms is het ondanks alle inspanningen niet realiseerbaar om de jongere op korte termijn terug te laten keren naar huis of naar een andere plek binnen zijn netwerk. In dat geval geeft de begeleider op grond van de uitkomsten van gesprekken en observaties uit de voorafgaande periode, een advies voor vervolghulpverlening. Jongere, ouders en eventuele verwijzers kunnen daarmee verder.

Meer weten?

Voor meer informatie over Hera, kunt u contact opnemen met het algemene nummer 088 243 43 43 of een mail sturen naar hera@kenterjeugdhulp.nl

Hera