Kwaliteit

Kwaliteit is voor iedereen belangrijk

Kwaliteit is voor iedereen belangrijk, hoewel iedereen bij kwaliteit de nadruk legt op iets anders. Voor onze cliënten staat effectiviteit voorop, voor de professional is effectiviteit en samenwerking een teken van kwaliteit. Vanuit de organisatie spelen zaken als efficiency en veiligheid een belangrijke rol.

Belangen van cliënt altijd centraal

Welke betekenis er ook aan het begrip kwaliteit gegeven wordt: alle kwaliteitsvereisten zijn vastgelegd en kwaliteit is geborgd. Dat gebeurt in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In het KMS staan belangrijke processen nauwkeurig beschreven. In die beschrijving staan de belangen van onze cliënten  altijd centraal.

Meten is weten

Voor de jeugdzorg en de JGGZ, zijn landelijk prestatie-indicatoren (PI’s) vastgelegd. Een prestatie-indicator is een soort meetlat, die de prestatie van personen of organisaties in beeld brengt. Zo kan bijvoorbeeld tevredenheid gemeten worden door cliënten aan het einde van de hulp te vragen een vragenlijst in te vullen.

Veiligheid en maatregelen om risico’s te beperken

Vanuit Wet en Regelgeving worden, maar ook door Kenter Jeugdhulp zelf, worden er steeds meer eisen aan kwaliteit en veiligheid gesteld. Het gaat daarbij om zowel de cliënt als om de medewerker in de jeugdzorg.

Waar liggen de risico’s?

Het is voor Kenter Jeugdhulp belangrijk om te weten op welke bedrijfskundige vlakken de veranderingen en bijbehorende risico’s spelen om passende maatregelen te kunnen nemen. Sinds begin dit jaar is bijvoorbeeld de Wet Datalekken van kracht. Van een datalek is sprake als (gevoelige) informatie in verkeerde handen valt. Kenter Jeugdhulp heeft de wet vertaald naar een beleid dat ervoor zorgt dat medewerkers en systemen voldoen aan de gestelde eisen. Op die manier worden risico’s met betrekking tot datalekken tot een minimum beperkt.

Voorzorgmaatregelen

De (voorzorg)maatregelen die worden genomen om risico’s te beperken, noemen we prospectieve risicoanalyse. In het nieuwe certificeringschema HKZ 2010 zijn – buiten de kwaliteitseisen – ook zwaardere normen voor veiligheid en voor deze (prospectieve)risico analyses opgenomen.

Veiligheid Management Systeem (VMS)

Binnen Kenter wordt gewerkt met een systeem (VMS). In dit systeem is de prospectieve risicoanalyse geborgd. Met behulp van een dergelijk systeem kan sneller vastgesteld worden of beleid en maatregelen effectief zijn. Als dat niet zo is, wordt bijgestuurd. Verder wordt continu gekeken naar nieuwe risico’s en maatregelen, zodat Kenter ook in de toekomst optimale kwaliteit kan blijven leveren

Kwaliteit en prestaties doorlopend verbeteren

Het KMS binnen Kenter is erop gericht om Kenter te laten sturen op alle factoren binnen de hulpverlening, die van invloed zijn op de kwaliteit van onze zorg. Door middel van gerichte evaluaties en metingen toetst Kenter per kwartaal de resultaten van die metingen. Uiteraard wordt ook getoetst op de landelijke indicatoren. Aan de hand van de uitkomsten van de metingen worden werkwijzen – zo nodig – bijgesteld. Door op deze manier te werken, wordt de kwaliteit van onze zorg geborgd. Ook klachten en incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Buiten het feit dat klachten en incidenten zo snel mogelijk worden aangepakt, worden ze gezien als redenen om onze zorgverlening – nog meer – te verbeteren.

Keurmerk voor Kenter

Processen worden niet alleen door Kenter zelf getoetst en gecontroleerd, maar ook door verschillende inspecties. Bovendien vindt er ook jaarlijks toetsing (audit) plaats door een landelijke certificerende instelling (LLoyds). Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde HKZ normen en levert een keurmerk op. Het HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame onafhankelijke en betrouwbare kwaliteitsverbetering in de zorg. Kenter is trots op haar HKZ keurmerk, want het laat zien dat we voldoen aan alle eisen die de HKZ aan zorgorganisaties stelt.