Juli 2016: Brief aan de gemeente

Brief gestuurd naar de gemeente ( juli 2016)

 

Transformatie

Kenter Jeugdhulp heeft vanaf de invoering van de Wet op de Jeugdhulp succesvol ingezet op het realiseren van de transformatie. Tot nu toe hebben wij het volgende bereikt:

Met de bundeling (fusie) van specialistisch aanbod voor Jeugd GGZ, Jeugd en Opvoedhulp en Maatschappelijke opvang lopen wij voorop in Nederland. Er wordt enorm hard gewerkt aan de samenvoeging en doorontwikkeling van ambulante hulpvormen en bundeling en bekrachtiging van kennis, zodat kinderen, jongeren en hun ouders bij één loket geholpen worden en zonder vertragende schotten kunnen profiteren van de beste hulp die op dat moment nodig is.

Met het Kinder Jeugd- en Traumacentrum en onze voortrekkersrol in het vorig jaar geopende Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK) is het samen met andere instellingen gelukt om voor kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling het verschil te maken. Ook daarin wordt vooropgelopen.

Samen met Speciaal Onderwijs in IJmond en Zuid Kennemerland geven wij met grote snelheid inhoud aan het ideaal om alle kinderen vanuit scholen te helpen bij het schoolrijp worden en ondersteunen bij het naar school gaan. In IJmond zijn wij al op twee locaties samen, In Zuid Kennemerland wordt in 2016 verhuisd.

We helpen CJG’s en wijkteams door ruimhartig onze expertise in te zetten.

Administratieve lasten

Ook wij ervaren de landelijke conclusie, dat de verantwoordingsplicht ten opzichte van gemeenten sinds de transitie exorbitant is toegenomen. Vrijwel niets kan “standaard” meer worden aangeleverd, omdat er veel meer eisen worden gesteld inzake verantwoording en rechtmatigheid. Deze eisen verschillen voor ons per gemeente. Ook het regionale verantwoordingsprotocol ( met een toegestane minimale afwijking van 0,5 %) heeft ons in het afgelopen jaar enorm parten gespeeld, omdat onze systemen niet zijn ingericht om deze verfijning op korte termijn te leveren. Dit betekent dat we in 2015 en 2016 voor zo’n € 200.000 extra personeel moeten inhuren om woonplaatsbeginsel, productieverantwoording en facturering handmatig te realiseren.

Wat hebben wij tot nu toe zelf gedaan?

  • Al in een vroeg stadium zeer forse bezuinigingen doorgevoerd, waarbij met name in overhead en bijkomende kosten is gesneden. Het resultaat is, dat we over 2015 geen verlies lijden;
  • Drie reorganisaties uitgevoerd waarbij we afscheid hebben genomen van 60 collega’s;
  • Ruim 2 miljoen extra geïnvesteerd om de totale ICT infrastructuur en software met ingang van 2017 up to date te hebben om complexe vragen vanuit opdrachtgevers te kunnen bedienen;
  • Grootschalige verhuizingen om medewerkers van de deeltijd – c.q. dagverblijven intrek te laten nemen in de scholen voor speciaal onderwijs;
  • Alle bijkomende kosten die samenhangen met fusie, ICT, verbouwingen in scholen, inhuur extra personeel etc. heeft Kenter Jeugdhulp zelf weten op te vangen. Dit bedraagt totaal meer dan drie miljoen euro.    

Het lukt niet om alles tegelijkertijd te realiseren

Kenter Jeugdhulp durft de stelling aan, dat er weinig instellingen zo snel en adequaat zijn ingesprongen op de nieuwe Wet op de Jeugdhulp door ingrijpende besluiten te nemen en door te voeren. Maar we kunnen niet alles tegelijk, er moet ook tijd en aandacht zijn voor gedegen ontwikkeling en implementatie. Zoals bijvoorbeeld:

  • Het samenvoegen van drie organisaties ( met drie Cao’s) ;
  • De complexiteit van de financiering omdat deze (nog) niet geïntegreerd is. Concreet komen vier financieringsvormen binnen Kenter Jeugdhulp samen;
  • De ontwikkeling en invoering van een Elektronisch Cliënten dossier voor 4000 cliënten;
  • De onmogelijkheid om reorganisatie op reorganisatie door te voeren zonder dat de binding van de medewerkers met de cliënten en de organisatie schade ondervindt. Cliënten en medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat er niet telkens gewisseld wordt vanwege reorganisaties.

Wij zijn van mening dat Kenter Jeugdhulp de in het transitiedocument overeengekomen bezuinigingen van 15% inmiddels ruim heeft gerealiseerd. Daarom vragen wij u voor 2017 af te zien van bezuinigingen. Daarnaast vragen we u om de OVA middelen, die door de Rijksoverheid worden uitgekeerd om loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen, ter beschikking te stellen.

Graag lichten we onze brief aan u toe,

Vriendelijke groet,

Ondertekend door directie, cliëntenraad, medezeggenschapraad en de POR van Kenter.

 

Het resultaat van deze brief is:

Er is een gesprek geweest tussen directie van Kenter en de ambtenaren van de gemeente. Er zullen nog meerdere gespreken volgen om samen te kijken hoe diverse zaken aangepakt kunnen worden.