Staptoe

Wat is Staptoe?

Staptoe is de veelzeggende naam van één van de voorzieningen van Kenter. Staptoe biedt deels ambulante ondersteuning en deels ondersteuning in groepsverband. Doelgroep zijn jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die in hun ontwikkeling vast dreigen te lopen. Dat kan komen door bijvoorbeeld een verstoorde thuissituatie, waardoor het functioneren op school of in de vrije tijd problematisch verloopt. Gedragsproblemen, emotionele problemen, teruggetrokken gedrag, depressiviteit, sociale angst, het hebben van een laag zelfbeeld, psychosomatische klachten of een combinatie van deze problemen, komen daarbij veelvuldig voor.

Hoe?

In overleg met de ouders wordt de opvoeding voor een aantal dagdelen per week ondersteund. Hulpverlening en begeleiding zijn gericht op het verminderen van gedrags- en emotionele problemen en het vergroten van persoonlijke vaardigheden en die van het gezin. In algemene zin stimuleert deeltijdbehandeling jongeren en hun ouders tot ander gedrag en een andere manier van omgaan met de problemen. Eén keer in de zes weken vindt er overleg plaats met alle betrokkenen: jongere, gezin, mentor en behandelcoördinator. Dit overleg gaat over het verloop van de contacten, de persoonlijke groei van de jongere en die van het gezin en de vorderingen van de hulpverlening vanuit Staptoe.

Wanneer?

Staptoe is open van maandag t/m woensdag en heeft plek voor twaalf jongeren. Een jongere komt minimaal één en maximaal drie dagen na schooltijd naar Staptoe. Op twee dagen wordt er op de groep gegeten. Het leren van elkaar als groepsgenoten is bij deze deeltijdbehandeling erg belangrijk. Verder krijgt de jongere een mentor. In de groep wordt volgens een bepaalde structuur gewerkt. Er is ruimte voor allerlei activiteiten en leermomenten, zowel individueel als met de groep; zoals bijvoorbeeld sport en spel, oefenen van sociale situaties en samen koken. Ook worden er thema’s behandeld zoals seksuele voorlichting, drugs etc. Ook bestaat de mogelijkheid om de training Rots en Water (versterken van weerbaarheid) of Samen Sterk (verminderen gedragsproblemen)* te volgen. Tijdens schoolvakanties is er een dagprogramma. In de zomervakantie wordt er deelgenomen aan een kampweek.

Coaching

Bij meer persoonlijke hulpvragen is coaching misschien een betere optie. In één op één contact met een coach wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een combinatie van groep en coaching is ook mogelijk. We stemmen zoveel mogelijk af op de hulpvraag van de jongere en zijn ouders.

De begeleiding

De school wordt altijd betrokken bij de deeltijdbehandeling en coaching. Samen met de jongere en de ouder(s) wordt gekeken naar hoe de situatie thuis aangepakt en ondersteund kan worden. Doel is meer inzicht en betere vaardigheden om met elkaar om te kunnen gaan. Er zijn gesprekken en gezinsactiviteiten met de jongere en ouders om veranderingen te oefenen.

Wat verwacht Kenter van de jongere?

Vanzelfsprekend staat de jongere positief tegenover samenwerking en is hij of zij bereid zich in te zetten om problemen samen op te lossen. Iedereen houdt zich aan afspraken. Door samenwerking met alle betrokkenen wordt tot goede oplossingen gekomen!

*Voor een uitgebreide toelichting op de inhoud van de trainingen Rots en Water en Samen Sterk, zie elders op onze site.