Gezinshuis

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis biedt een thuis aan kinderen of jongeren die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en voor wie nog geen definitieve oplossing is gevonden.

Hoe?

In elk gezinshuis wonen maximaal vier kinderen en/of jongeren. Zij worden verzorgd en begeleid door een echtpaar dat ook (nog) eigen kinderen in huis heeft. Zij streven samen zoveel mogelijk naar het leven van een ‘normaal’ gezin, waarbij verzorging en opvoeding centraal staan. Het is logisch dat gezinshuisouders en kinderen die samenwonen in één huis, ook een emotionele band met elkaar opbouwen. Dat zorgt ervoor dat problemen makkelijker op tafel komen en behandeld kunnen worden. Bovendien kan daardoor in een later stadium beter worden bepaald wat op termijn de beste oplossing is voor het kind of de jongere. Ook in andere opzichten leiden de gezinsleden een gewoon gezinsleven. Ze gaan naar school, zitten op clubs en doen alle dingen die andere kinderen ook doen.

Begeleiding

Alle betrokkenen – kinderen/jongeren, ouders en gezinshuisouders – krijgen begeleiding van Kenter. Voor de gezinshuisouders is er ondersteuning door een orthopedagoog, voor kinderen en ouders zijn dat de maatschappelijk werkende en de plaatsende instantie. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk contact tussen kind en eigen ouders, onder andere via bezoek- en weekend regelingen. De plaatser heeft een begeleidende rol bij deze afspraken.

Inbreng van de eigen ouders

Het is belangrijk dat de ouders de plaatsing blijven volgen en deelnemen aan de planbesprekingen. Ook wordt verwacht dat ze, als dat nodig is, invulling geven aan hun begeleidende ouderrol.

Hoe lang?

Het verblijf in een gezinshuis is altijd tijdelijk en duurt gemiddeld een jaar. Soms is er een uitloop in tijd naar (tot) vier jaar. Daarna gaat het kind of de jongere weer naar huis of naar een pleeggezin.